Автобиография
 гл. ас. Васил Стефанов Миловански

Академична информация
Факултет Природо-математически факултет
Катедра Компютърни системи и технологии
Електронен пощенски адресmilovanski@swu.bg
Научни степени
Тема на дисертация
Научна степен
Град
Държава България
Научен ръководител
Рецензенти
Дата на защита 2014-10-16


Образование
Учебно заведение ПГ "Кирил и Методий"
Местоположение: Благоевград,България от: 1970-09-15
Специалност: до: 1973-05-24
Учебно заведение ТУ - София (ВМЕИ)
Местоположение: София,България от: 1975-09-15
Специалност: Комуникационна техника - КТРЕА до: 1980-11-10

Професионален опит и реализация
Компания/институция ЮЗУ “Н. Рилски”
Длъжност: ас, ст.ас., гл.ас. от: 1986-10-22
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Компания/институция ТУ - София (ВМЕИ)
Длъжност: инженер, асистент от: 1982-03-14
Местоположение: София,България до: 1985-05-14
Описание: кат. Теоретична електротехника

Четени лекционни курсове
Курс по: Сигнали и системи
Учебно заведение: ЮЗУ от: 2007-09-17
Местоположение: Благоевград,България до: 2008-01-10
Курс по: Автомобилна електроника
Учебно заведение: ЮЗУ "Н. Рилски" от: 1997-01
Местоположение: Благоевград,България до: 1999-01
Описание:
Курс по: Полупроводникови елементи
Учебно заведение: ЮЗУ "Н. Рилски" от: 1995-01
Местоположение: Благоевград,България до: 2001-01
Описание:
Курс по: Сигнали и системи
Учебно заведение: ЮЗУ "Н. Рилски" от: 1994
Местоположение: Благоевград,България до: 2003
Описание:
Курс по: Материали, елементи и конструкции в електротехниката и електрониката
Учебно заведение: ЮЗУ "Н. Рилски" от: 1994-01
Местоположение: Благоевград,България до: 1998-01
Описание:
Курс по: Основи на електротехниката и електрониката
Учебно заведение: ЮЗУ "Н. Рилски" от: 1990-01
Местоположение: Благоевград,България до: 2001-01

Водени упражнения
Упражнение по: Tеоретична електротехника
Учебно заведение: ЮЗУ "Н. Рилски" от: 2014-01-27
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Описание: сем. Упражнения
Упражнение по: Автомобилна електроника
Учебно заведение: ЮЗУ "Н. Рилски" от: 1997-01
Местоположение: Благоевград,България до: 1999-01
Описание:
Упражнение по: Полупроводникови елементи
Учебно заведение: ЮЗУ "Н. Рилски" от: 1995
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Описание:
Упражнение по: Теоретична електротехника
Учебно заведение: ЮЗУ "Н. Рилски" от: 1995-01
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Описание: I и II част лаб. + сем.
Упражнение по: Материали елементи и конструкции в електротехниката и електрониката
Учебно заведение: ЮЗУ "Н. Рилски" от: 1994
Местоположение: Благоевград,България до: 1998
Описание:
Упражнение по: Сигнали и системи
Учебно заведение: ЮЗУ "Н. Рилски" от: 1994
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Описание:
Упражнение по: Основи на електротехниката и електрониката
Учебно заведение: ЮЗУ "Н. Рилски" от: 1986
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Описание:
Упражнение по: Теоретична електротехника
Учебно заведение: ТУ - София (ВМЕИ) от: 1982
Местоположение: София,България до: 1985
Описание: I и II част лаб. + сем.

Участия в конференции
Име на конференцията: International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2013. October 30-31 2013, Yambol, Bulgaria
Тип на участието: Доклад по покана от: 2013-10-30
Местоположение: Ямбол,България до: 2013-10-31
Тема на доклада: Special features of the construction of a recording module in measuring transformers, working in a quasi-static transient regime.
Име на конференцията: Fifth International Conference of FMNS (FMNS-2013)
Тип на участието: Доклад от: 2013-06-12
Местоположение: Благоевград,България до: 2013-06-16
Тема на доклада: EXPERIMENTAL PLATFORM FOR MEASURING THE PARAMETERS OF MAGNETIZATION OF A TRANSFORMER IN A QUASI-STATIC TRANSITIONAL REGIME
Име на конференцията: Fourth International Scientific Conference South-West University, Faculty of Mathematics & Natural Sciences Blagoevgrad, Bulgaria 8 - 11 June, 2011
Тип на участието: Доклад по покана от: 2011-06-08
Местоположение: Благоевград,България до: 2011-06-11
Тема на доклада: Reducing the induction of scattering inside the measuring current transformers during the simulational process of transitional magnetization by the use of Chip Corder ISD1400
Име на конференцията: Third International Scientific Conference South-West University Faculty of Mathematics & Natural Science - FMNS2009
Тип на участието: Доклад от: 2009-06-03
Местоположение: Благоевград,България до: 2009-06-07
Тема на доклада: Reducing the impact of the generated noises by the integral scheme ISD1400 in the process of simulation of transitional magnetization of electrical transformers
Име на конференцията: International Conference Engineering, Technologies and Systems TechSys '2009 BULGARIA
Тип на участието: Доклад от: 2009-05-29
Местоположение: Пловдив,България до: 2009-05-29
Тема на доклада: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПО-ДОБЪР ВЪРТЯЩ МОМЕНТ НА ЕДНОФАЗНИ АСИНХРОННИ ДВИГАТЕЛИ
Име на конференцията: Техника, технологии и образование
Тип на участието: Доклад по покана от: 2008-07-03
Местоположение: Ямбол,България до: 2008-07-04
Тема на доклада: Оптимизиране конструктивните параметри на токови трансформатори при симулационен процес на преходно намагнитване посредством Chip Corder ISD1400
Име на конференцията: Техника, технологии и образование
Тип на участието: Доклад по покана от: 2007-07-05
Местоположение: Ямбол,България до: 2007-07-06
Тема на доклада: Намаляване влиянието на възможни източници на шум в процеса на симулация на преходно намагнитване на токовите трансформатори посредством специализирана интегрална схема от серията ISD1400
Име на конференцията: Юбилейна научна конференция BAF'2006 "45 ГОДИНИ ОТ ПОЛЕТА НА ЮРИЙ ГАГАРИН"
Тип на участието: Доклад по покана от: 2006-04-28
Местоположение: Шумен,България до: 2006-04-29
Тема на доклада: "Подобряване процеса на симулация на преходно намагнитване на токовите трансформатори посредством интегрална схема от серията ISD1400"
Име на конференцията: ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 10 ГОДИНИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Тип на участието: Доклад от: 2005-09-29
Местоположение: Стара Загора,България до: 2005-09-30
Тема на доклада: "Импулсно управление мощността на силов трансформатор"
Име на конференцията: Международна научна конференция FMNS - 2005
Тип на участието: Доклад от: 2005-06-09
Местоположение: Благоевград,България до: 2005-06-11
Тема на доклада: "Възможности за по-добър въртящ момент на еднофазни асинхронни двигатели"
Име на конференцията: Юбилейна научна конференция с международно участие - “Българският път към НАТО – перспективи и предизвикателства”
Тип на участието: Доклад от: 2003-05-31
Местоположение: В. Търново,България до: 2003-05-22
Тема на доклада: “Симулиране на преходни процеси в токовите трансформатори посредством ИС от серията ISD1400” – НВУ “В.Левски”
Име на конференцията: Научна конференция’98 с международно участие
Тип на участието: Доклад от: 1998-10-15
Местоположение: Шумен,България до: 1998-10-17
Тема на доклада: “Един подход при изследване на преходни процеси в токовите трансформатори, посредством компютърна симулация” – ВВУАПВО “П.Волов”
Име на конференцията: Юбилейна научна сесия'97 - ТУ Варна
Тип на участието: Доклад от: 1997-10-16
Местоположение: Варна,България до: 1997-10-18
Тема на доклада: "Интерфейсен преобразувател за компютърно симулиране на преходни процеси в токовите трансформатори"
Име на конференцията: Национална научна конференция с международно участие
Тип на участието: Доклад от: 1997-01-18
Местоположение: Благоевград,България до: 1997-01-19
Тема на доклада: "Оптимално използване на материално-техническата база в обучението по електротехника и електроника"
Име на конференцията: Международен научен симпозиум"РОБДИДАКТА-89"
Тип на участието: Доклад от: 1989-01
Местоположение: Благоевград,България до: 1989-01
Тема на доклада: "Учебно - методичен кабинет по робототехника "
Име на конференцията: 40 години ВМЕИ - София, Юбилейна научна сесия
Тип на участието: Доклад от: 1985-09-25
Местоположение: София,България до: 1985-09-27
Тема на доклада: "Моделиране на магнитна характеристика на токов трансформатор при динамичен процес на намагнитване"
Име на конференцията: Национална теоретична конференция по опазване и възпроизводство на окръжаващата среда
Тип на участието: Доклад от: 1982-11-01
Местоположение: Слънчев бряг,България до: 1982-11-05
Тема на доклада: "Метод на аформалните групи (МАГ-80) - приложение в горското стопанство"

Участия в проекти
Проект: SRP-B4/15 Тема на проекта: Оптич-ни и изчислителни тех-нологии в обучението по природни и технически науки
Участвал като: Участник от: 2015-01
Местоположение: Благоевград, до: понастоящем
Финансираща организация: Проекти по Наредба № 9 на МОМН
Проект: Проект, финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси, съфинансиран от Европейски социален фонд1, BG051PO001-3.3.07-0002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“
Участвал като: Академичен наставник от: 2015-01
Местоположение: Благоевград, до: понастоящем
Финансираща организация: Европейски социален фонд
Проект: SRP-B2 /14 Тема на проекта: Иновативни изследвания в областта на информа-ционните технологии и комуникациите
Участвал като: Участник от: 2014-01
Местоположение: София, до: понастоящем
Финансираща организация: Проекти по Наредба № 9 на МОМН
Проект: Проект, финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси, съфинансиран от Европейски социален фонд
Участвал като: Академичен наставник от: 2014-01
Местоположение: Благоевград, до: понастоящем
Финансираща организация: Европейски социален фонд
Проект: ПРИЛОЖЕНИЕ НА ГРАФИЧНИТЕ ПРОЦЕСОРИ ЗА ПАРАЛЕЛНА ОБРАБОТКА НА 1D И 2D ИНФОРМАЦИЯ
Участвал като: участник от: 2012-12-18
Местоположение: Благоевград,България до: 2013-11-18
Финансираща организация: ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград
Проект: ПРИЛОЖЕНИЕ НА НОВИ МЕТОДИ И АЛГОРИТМИ ЗА ПАРАЛЕЛНИ ИЗЧИСЛЕНИЯ ЧРЕЗ ГРАФИЧНИ ПРОЦЕСОРИ
Участвал като: участник от: 2011-11-11
Местоположение: Благоевград,България до: 2012-12-10
Финансираща организация: ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград
Проект: Цифрови реконфигурируеми системи с FPGA.
Участвал като: Участник от: 2011-11-07
Местоположение: Благоевград,България до: 2012-12-09
Финансираща организация: ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград
Проект: Тема на проекта: Комплекс за разработване на системи за мониторинг на процеси в реално време с цифрови сигнални процесори.
Участвал като: Участник от: 2010-12-09
Местоположение: Благоевград,България до: 2011-12-09
Финансираща организация: ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград
Проект: Нови материали за полупроводникови термоелектрични елементи.
Участвал като: Участник от: 2010-01
Местоположение: Благоевград,България до: 2011-01
Финансираща организация: ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград
Проект: Разработка на програмни продукти за определяне на магнитните параметри на ТТ при динамичен режим на намагнитване
Участвал като: Миловански В. Програмният продукт е внедрен от ЦППБ N 1.3470.0123-01 от: 1985-10-07
Местоположение: София,България до: 1985-10-07
Финансираща организация: ТУ - София
Проект: “Библиотека от програми за компютърно обучение и научните изследвания във ВУЗ. Разработка на обучаващи програми на специалисти в областта на електротехниката”
Участвал като: Миловански В. и кол. Разработка на програмен продукт по тема на ТУ София, № 711-05 от: 1984-11-23
Местоположение: София,България до: 1987-06-28
Финансираща организация: ТУ - София
Проект: "Моделиране и оптимизация на електромагнитни системи и устройства" ТУ, дог. 232/5
Участвал като: Миловански В. и кол. Тази тема е внедрена от ИРЕ, № 1/24.12.1985 и от Централната лаборатория по биоприборостроене и автоматизация при БАН, № 2/25.12.1985 от: 1982-11-26
Местоположение: София,България до: 1985-09-03
Финансираща организация: ТУ - София
Проект: "Моделиране и оптимизация на електромагнитни системи и устройства с оглед повишаване на тяхната ефективност" ТУ, дог. 2229/82
Участвал като: Миловански В. и кол. Тази тема е внедрена от ИРЕ, № 1/24.12.1985 и от Централната лаборатория по биоприборостроене и автоматизация при БАН, № 2/25.12.1985 от: 1982-09-10
Местоположение: София,България до: 1985-11-12
Финансираща организация: ДКНТП

Публикации
Заглавие: Числено моделиране и компютърни симулации на токов резонанс.
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2015-05-20
Тип: Статия
Описание: Computer & Communications Engineering, 2015, vol. 9, № 2, pp. (под печат) ISSN 1314-2291.
Заглавие: Numerical Modeling and Computer Simulations of Voltage Resonance.
Местоположение: Волгоград,Русия Дата на издаване: 2015-05-15
Тип: Статия
Описание: Научно-теоретический журнал „Вестник современной науки“, 2015, № 4, с. 34 – 38, Россия, Волгоград. ISSN 2410-2563.
Заглавие: Special features of the construction of a recording module in measuring transformers, working in a quasi-static transient regime.
Местоположение: България Дата на издаване: 2014-10
Тип: Статия
Описание: Applied Researches in Technics, Technologies and Education, Journal of the Faculty of Technics and Technologies, Trakia University. Vol. 2, No. 2, 2014, pp. 131 - 137
Заглавие: Ръководство за лабораторни упражнения по теоретична електротехника
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2005-01
Тип: Учебно пособие
Описание: Ръководството е предназначено за студентите от специалност Компютърни системи и технологии на ЮЗУ "Н. Рилски" - Благоевград.
Заглавие: “Използване на биполярните транзистори с изолиран гейт в устройствата за импулсно захранване”
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2000-01
Тип: Статия
Описание: Миловански В., Сборник статии на ФТТ, Благоевград
Заглавие: "Оптимално проектиране на спирално-резонаторни филтри"
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 1997-01
Тип: Статия
Описание: Миловански В., годишник на ЮЗУ - Благоевград
Заглавие: “Ръководство за лабораторни упражнения по основи на електротехниката и електрониката”
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 1990-01
Тип: Учебно пособие
Описание: Миловански В. и кол.
Заглавие: " Енергиен разход във феромагнетик при силно деформирано входно въздействие "
Местоположение: София,България Дата на издаване: 1988-01
Тип: Статия
Описание: Миловански В. и кол., сп. " Електропромишленост и приборостроене ", бр.2

Версия за печат

©2002 Югозападен университет "Неофит Рилски"