Автобиография
гл. ас. Данаил Стоицов Сиджимков

Академична информация
Факултет Технически колеж
Катедра Електронна и комуникационна техника и технологии
Научни интереси
Ключови думи
ОбластЕлектроника, комуникационна техника, педагогика
Електронен пощенски адресdanail_sidjimkov@abv.bg
Служебен адрес
Улица (No, вх., ет., ап.)"Иван Михайлов" № 56
ГрадБлагоевград
Организация/ИнституцияЮЗУ "Н.Рилски" - Технически колеж
Пощенски код2700
ДържаваБългария

Образование
Учебно заведение Югозападен университет "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България от: 1985-09
Специалност: Педагогика на трудово-полититехническата подготовка до: 1989-06

Професионален опит и реализация
Компания/институция Технически колеж
Длъжност: преподавател от: 1987-08-01
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Компания/институция Техникум по електротехника
Длъжност: Учител от: 1977-01
Местоположение: Благоевград,България до: 1987-01
Компания/институция СПТУ "П.Р.Славейков"
Длъжност: учител от: 1975-01
Местоположение: Якоруда,България до: 1977-01
Компания/институция ПГ "Кирил и Методий"
Длъжност: учител от: 1974-01
Местоположение: Благоевград,България до: 1975-01

Четени лекционни курсове
Курс по: Звукотехника и звукозаписна техника
Учебно заведение: Технически колеж от: 1999-01
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Курс по: Преносни системи и кабелно оптични линии
Учебно заведение: Технически колеж от: 1997-01
Местоположение: Благоевград,България до: 2002-01
Курс по: Токозахарнващи устройства
Учебно заведение: Технически колеж от: 1996-01
Местоположение: Благоевград,България до: 2002-01

Водени упражнения
Упражнение по: ,,Производствена практика" на студентите от специалност ,,Комуникационна техника и технологии"
Учебно заведение: ЮЗУ,,Неофит Рилски" Благоевград-Технически колеж от: 2013
Местоположение: Благоевгград,България до: понастоящем
Упражнение по: ,,Технологичен практикум" за специалност Комуникационна техника и технологии
Учебно заведение: ЮЗУ,,Неофит Рилски" Благоевград-Технически колеж от: 2002-09-01
Местоположение: Благоевгград,България до: понастоящем
Упражнение по: Комуникационни терминали
Учебно заведение: Технически колеж от: 2002-01
Местоположение: Благоевград,България до: 2003-01
Упражнение по: Звукотехника и звукозаписна техника
Учебно заведение: Технически колеж от: 1999-01
Местоположение: Благоевград,България до: 2002-01
Упражнение по: Преносни системи и кабелно оптични линии
Учебно заведение: ЮЗУ "Н. Рилски" - Технически колеж от: 1997-09-15
Местоположение: Благоевград,България до: 2002-06-31
Упражнение по: Токозахранващи устройства
Учебно заведение: ЮЗУ "Н. Рилски" - Технически колеж от: 1996-09-15
Местоположение: Благоевград,България до: 2002-06-30
Упражнение по: Учебна и специализираща практика за специалности Електроника и Комуникационна техника и технологии
Учебно заведение: Технически колеж от: 1987-01
Местоположение: Благоевград,България до: 2002-01

Участия в конференции
Име на конференцията: Юбилейна научна сесия "Съвременни техники и технологии". Сборник научни доклади `2006
Тип на участието: Доклад по покана от: 2006-12-01
Местоположение: ЮЗУ "Н. Рилски" - Технически колеж,България до: 2006-12-02
Тема на доклада: "Педагогическата проблемност в процеса на практическото обучение на студентите"
Име на конференцията: Юбилейна научна сесия "Съвременни техники и технологии". Сборник научни доклади `2006
Тип на участието: Доклад по покана от: 2006-12-01
Местоположение: ЮЗУ "Н. Рилски" - Технически колеж - Благоевград,България до: 2006-12-02
Тема на доклада: "Анализ и нови елементи в организацията на практическото обучение в специалностите "Електроника" и "Комуникационна техника и технологии"
Име на конференцията: Юбилейна научна сесия "Съвременни техники и технологии". Сборник научни доклади `2006
Тип на участието: Доклад по покана от: 2006-12-01
Местоположение: ЮЗУ "Н. Рилски" - Технически колеж - Благоевград,България до: 2006-12-02
Тема на доклада: "Влияние на текущият контрол върху качеството на усвояваните знания и умения на студентите"
Име на конференцията: International Scientific Conference UNITECH' 06
Тип на участието: Доклад по покана от: 2006-11-24
Местоположение: Technical University of Gabrovo,България до: 2006-11-25
Тема на доклада: Innovative Approdches in the Organization of Practical Education by Means of Adaptation
Име на конференцията: Юбилейна научна конференция "Педагогическото образование в България: състояние и тенденции"
Тип на участието: Доклад по покана от: 2006-10-27
Местоположение: ЮЗУ "Н. Рилски" - Благоевград,България до: 2006-10-28
Тема на доклада: "Внедряване на РС-интегрираните технологии в практическото обучение на студентите"
Име на конференцията: Международна конференция "Образователно наследство и диалог в европейското педагогическо пространство
Тип на участието: Доклад по покана от: 2003-11-20
Местоположение: Благоевград,България до: 2003-11-21
Тема на доклада: Целесъобразност от задълбочаване на интердисциплинарното биофизикотехническо обучение по екологичните проблеми на Благоевградска област
Име на конференцията: ІІ Университетска конференция по качество на висше образование
Тип на участието: Доклад по покана от: 2002-12
Местоположение: Благоевград,България до: 2002-12
Тема на доклада: Подобряване на материалната база в катедра "ЕКТТ" при ТК на ЮЗУ "Н. Рилски"
Име на конференцията: Юбилейна научна конференция
Тип на участието: Доклад по покана от: 1998-01
Местоположение: Благоевград,България до: 1998-01
Тема на доклада: "Още една алтернативна форма за организиране на специализиращата практика на студентите от Техническия колеж"
Име на конференцията: Юбилейна научна конференция
Тип на участието: Доклад по покана от: 1998-01
Местоположение: Благоевград,България до: 1998-01
Тема на доклада: "Технически и технологични решения за провеждане на специализираща практика на студентите от специалности "Електроника" и "Комуникационна техника и технологии" в Техническия колеж към ЮЗУ "Н. Рилски"
Име на конференцията: Юбилейна научна конференция
Тип на участието: Доклад по покана от: 1995-01
Местоположение: Ямбол,България до: 1995-01
Тема на доклада: "Функционални възможности на компютъризирания психодиагностичен тест "Цифров квадрат"
Име на конференцията: Научна конференция
Тип на участието: Доклад по покана от: 1994-01
Местоположение: Ловеч,България до: 1994-01
Тема на доклада: "Създаване и апробиране на компютърен модел за изследване на вниманието"
Име на конференцията: Научна конференция
Тип на участието: Доклад по покана от: 1994-01
Местоположение: Ловеч,България до: 1994-01
Тема на доклада: "Нови моменти в организацията на практическото обучение на студентите-задочници в полувисшите учебни заведения
Име на конференцията: Научна конференция
Тип на участието: Доклад по покана от: 1994-01
Местоположение: Ловеч,България до: 1994-01
Тема на доклада: "Автоматизирана система за управление на изпълнителни механизми и устройства на базата на СMOS интегрални схеми"

Участия в проекти
Проект: Повишаване на професионалните компетенции на академичния състав на ЮЗУ ,,Неофит Рилски" Благоевград - инвестиция за бъдещето.
Участвал като: участник в курс от: 2013-09-01
Местоположение: ЮЗУ ,, Неофит Рилски" Благоевград, до: понастоящем
Проект: Студентски практики
Участвал като: Академичен наставник от: 2013-05-01
Местоположение: ЮЗУ,,Н.Рилси" Благоевград, до: понастоящем
Финансираща организация: ОП ,,Развитие на човешките ресурси"
Проект: Студентски стипендии
Участвал като: научен ръководител на студенти от: 2012-04-01
Местоположение: ЮЗУ,,Н.Рилси" Благоевград, до: понастоящем
Финансираща организация: ОП ,,Развитие на човешките ресурси"
Проект: "Проектиране и изследване на компютърно базирани измервателни системи с Lab VIEW"
Участвал като: член на екипа от: 2008-03-01
Местоположение: ЮЗУ "Н. Рилски" - Технически колеж - Благоевград, до: 2008-12-31
Финансираща организация: Университетски фонд "Научни изследвания"
Проект: "Разработване и внедряване на информационно образователни технологии по инженерните дисциплини в катедра "ЕКТТ"
Участвал като: член на екипа от: 2006-05-01
Местоположение: ЮЗУ "Н. Рилски" - Технически колеж - Благоевград, до: 2006-12-31
Финансираща организация: Университетски фонд "Научни изследвания"
Проект: "Разработки, свързващи колежанското с биофизикотехническото обучение в ЮЗУ "Н. Рилски" и с екологичните проблеми на областта"
Участвал като: член от: 2002-01
Местоположение: Благоевград, до: 2003-01
Финансираща организация: Световната банка

Участие в академични, научни и образователни организации
Организация: Колежански съвет
Местоположение: Технически колеж - Благоевград,България от: 2003-11-12
Участвал като: член до: 2011-12-11
Описание: Орган за управление на Технически колеж
Организация: Общо събрание
Местоположение: Благоевград,България от: 1997-01
Участвал като: член до: 2011-12-11
Описание: ЮЗУ "Н.Рилски"
Организация: Общо събрание
Местоположение: Благоевград,България от: 1993-01
Участвал като: Председател до: 2011-12-11
Описание: Технически колеж

Научен ръководител на
Научен р-л на: Ангел Димитров Ангелов(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Н. Рилски" - Технически колеж
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2004-10-05
Тема: "Компакт дискови звуковъзпроизвеждащи устройства"
Научен р-л на: Ивайло Веселинов Любомиров(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Н. Рилски" - Технически колеж
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2004-10-05
Тема: "Изработване на лабораторен макет за изследване на автогенераторен ключов стабилизатор с мА723"
Научен р-л на: Огнян Цветанов Костадинов(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Н. Рилски" - Технически колеж
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2004-07-09
Тема: "Електронни устройства за защита на телефонен апарат от несанкциониран достъп"
Научен р-л на: Ангел Николов Мраценков(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Н. Рилски" - Технически колеж
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2004-07-09
Тема: "Три канална тиристорна цветомузикална уредба с интегрална схема LM567"
Научен р-л на: Пламен Михайлов Цонкова(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Н. Рилски" - Технически колеж
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2002-07-05
Тема: "Лабораторна постановка за изследване на еквалайзер"
Научен р-л на: Виолета Бориславова Банкова(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Н. Рилски" - Технически колеж
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2002-07-05
Тема: "Лабораторна постановка за оценка на интермодулационните изкривявания в нискочестотни усилватели"
Научен р-л на: Виктор Г. Платонов(Дипломант)
Университет: Технически колеж
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2001-06
Тема: "Функционален генератор с интегрална схема 8038"
Научен р-л на: Венцислав М. Шопов(Дипломант)
Университет: Технически колеж
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 1999-01
Тема: "Микропроцесорно устройство за автоматично изпробване на необслужваеми АТЦ "ИКАРС"
Научен р-л на: Огнян З. Захариев(Дипломант)
Университет: Технически колеж
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 1999-01
Тема: "Свързване на телеграфни мултиплексора ТМ8 за съвместна работа"

Публикации
Заглавие: Методическо пособие за практическо обучение ,,Производствена практика"
Местоположение: ЮЗУ ,,Неофит Рилски" Благоевград, Технически колеж,България Дата на издаване: 2012-09-01
Тип: Учебно пособие
Описание: Целта на това пособие е да ориентира студентите в съдържанието, спецификата и организацията на производствената практика. Основни моменти и отговорности на участниците в организацията и провеждането на практическото обучение, критериите за оценка на студентите от производствената практика. То е предназначено за студентите от специалностите ,,Комуникационна техника и технологии" и ,,Електроника" на Техническия колеж - Благоевград, които се обучават за придобиване на образователно-квалификационна степен "Професионален бакалавър".
Заглавие: Заглавие: "Разработване и апробиране на модул за изследване на фазов регулатор с микроконтролер" Местоположение: Югозападен университет "Н.Рилски" - Технически колеж - Благоевград,България Дата на издаване: 2010-05 Тип: Статия Описание: Сборник доклади “Тенденции в развитието на индустриалните системи и технологии-2011" ISSN 1314-0183 Отношенията между учебната и производствена страна на обучението в производствената практика на студентите
Местоположение: Югозападен университет "Н.Рилски" - Технически колеж - Благоевград,България Дата на издаване: 2011-12
Тип: Статия
Описание: Сборник доклади “Тенденции в развитието на индустриалните системи и технологии”, ISSN 1314-0183
Заглавие: Отношението между учебната и производствена страна на обучението в производствената практика на студентите
Местоположение: ЮЗУ ,,Неофит Рилски" Благоевград, Технически колеж,България Дата на издаване: 2011-11-01
Тип: Статия
Описание: Сборник доклади ,,Тенденции в развитието на индустриалните системи и технологии-2011"-Благоевград ISSN 1314-0183
Заглавие: "Организацията на производствената практика на студентите – фактор за повишаване на професионалната квалификация"
Местоположение: Югозападен университет "Н. Рилски" - Технически колеж - Благоевград,България Дата на издаване: 2010-05
Тип: Статия
Описание: Сборник доклади “Тенденции в развитието на индустриалните системи и технологии”, ISSN 1314-0183
Заглавие: "Разработване и апробиране на модул за изследване на фазов регулатор с микроконтролер"
Местоположение: Югозападен университет "Н.Рилски" - Технически колеж - Благоевград,България Дата на издаване: 2010-05
Тип: Статия
Описание: Сборник доклади “Тенденции в развитието на индустриалните системи и технологии”, ISSN 1314-0183
Заглавие: Ръководство за практически упражнения по приложни програмни системи
Местоположение: Югозападен университет "Н. Рилски" - Благоевград,България ,България Дата на издаване: 2009-10-05
Тип: Учебно пособие
Описание: Учебното пособие е предназначено за студентите от специалностите ,,Електроника" и Комуникационна техника и технологии", ,,Компютърни системи и технологии" в ЮЗУ ,,Неофит Рилски" Благоевград. Глава първа запознава с една сравнително лесна за усвояване система за автоматизирано проектиране на печатни платки ,,Sprint-Layout". Учебното пособие е създадено на база на фирмената документация към тази програма. Глава втора е кратко въведение в системата ,,MATLAB", която сравнително лесно се прилага лри решаване на математически, инженерни и научни проблеми.
Заглавие: "Безжичните технологии в практическото обучение на студентите"
Местоположение: ЮЗУ "Н. Рилски" - Благоевград,България Дата на издаване: 2009-05
Тип: Статия
Описание: сп. "Педагогика", ЮЗУ „Н.Рилски", Благоевград
Заглавие: “Ръководсто за практически упражнения по приложни програмни системи”
Местоположение: Югозападен университет "Н. Рилски" - Технически колеж - Благоевград,България Дата на издаване: 2009-01
Тип: Учебно пособие
Описание: Университетско издателство „Н.Рилски” Благоевград
Заглавие: “Алармено-охранителна система с GSM оповестяване”
Местоположение: Югозападен университет "Н. Рилски" - Технически колеж - Благоевград,България Дата на издаване: 2008-04
Тип: Статия
Описание: Сборник доклади “Иновационни техники и технологии, ISBN 978-954-680-570-6
Заглавие: "Създаване на образователен модул "алармено-охранителна система" с GSM оповестяване"
Местоположение: ЮЗУ "Н. Рилски" - Технически колеж - Благоевград,България Дата на издаване: 2007-11
Тип: Статия
Описание: Сборник научни доклади “Индустриални системи и технологии 2007”, ISBN 978-954-680-527-0
Заглавие: "Експериментално внедряване на модул технологичен практикум за устройства с микроконтролери"
Местоположение: ЮЗУ "Н. Рилски" - Технически колеж - Благоевград,България Дата на издаване: 2007-11
Тип: Статия
Описание: Сборник научни доклади “Индустриални системи и технологии 2007”, ISBN 978-954-680-527-0
Заглавие: Ръководство за практически упражнения за специалностите "Комуникационна техника и технологии" и "Електроника"
Местоположение: Югозападен университет "Н. Рилски" - Благоевград,България Дата на издаване: 2006-10-05
Тип: Учебно пособие
Заглавие: Expedience of profound interdisciplinary biophysics-technical training in SWU "N.Rilski" about the ecological problems of the area of Blagoevgrad
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2004-05
Тип: Статия
Описание: "The educational heritage and dialogue in the europen pedagogical space" Blagoevgrad, 2004
Заглавие: Указание за практическо обучение на студентите
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2001-12
Тип: Учебно пособие
Описание: Целта на това пособеие е, да ориентира студентите в съдържанието, спецификата и формите на учебно-производствената и специализиращата практика. Основни моменти и отговорности на участниците в организацията и провеждането на практическото обучение, критериите за оценка на студентите от учебната и специализираща практика. То е предназначено за студентите от всички специалности на Техническия колеж - Благоевград, които се обучават за придобиване на образователно-квалификационна степен "Специалист".

Версия за печат

©2002 Югозападен университет "Неофит Рилски"