Автобиография
проф. д-р Людмил Димитров Кръстев

Академична информация
Факултет Философски факултет
Катедра Психология
Електронен пощенски адресiris@swu.bg
Научни степени
Тема на дисертация Личността в икономическия свят на преход към пазарни отношения
Научна степен Доктор на науките
Град София
Държава България
Научен ръководител
Рецензенти проф. дн П. Николов, проф. дн С. Джонев, проф. дн А. Ников
Дата на защита 2005


Образование
Учебно заведение СУ "Кл. Охридски"
Местоположение: София,България от: 1972-01
Специалност: педагогика, специализация психология до: 1976-01

Четени лекционни курсове
Курс по: психология на личността, диференциална психология, икономическа психология
Учебно заведение: ЮЗУ от: 1978-01
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Курс по: социална психология
Учебно заведение: УНСС от: 1970-01
Местоположение: София,България до: 1970-01

Участия в конференции
Име на конференцията: XI международна научна конференция на тема "Приложна психология и социална практика 2012"
Тип на участието: Доклад от: 2012-06-22
Местоположение: Варна,България до: 2012-06-24
Тема на доклада: Психологически анализ на феномена "поредност на раждането" (съавтор)
Име на конференцията: VI-ти Национален конгрес по психология
Тип на участието: Доклад от: 2011-11-18
Местоположение: София,България до: 2011-11-20
Тема на доклада: Специфика на икономическата социализация (съавтор) Българско списание по психология, Сборник научни доклади, VI-ти Национален конгрес по психология, София 18-20XI.2011 с. 293-299
Име на конференцията: "Психологията - традиции и перспективи"
Тип на участието: Доклад от: 2010-10-29
Местоположение: Благоевград,България до: 2010-10-31
Тема на доклада: Фактори и стратегии във финансовото поведение на личността, (съавтор), Благоевград, 2010, с. 69-76, Научна конференция с международно участие "Психологията - традиции и перспективи"
Име на конференцията: “VI European congress of psychology Athens” 1995
Тип на участието: Доклад от: 1995-01
Местоположение: Атина,Гърция до: 1995-01
Тема на доклада: Particularities of the winning and the productive action at the transition towards mercantile economy

Публикации
Заглавие: Bilyana B. Yordanova, Lyudmil D. Krastev, Nikolay Iv. Ivantchev (2014) FACTORIAL STRUCTURE AND PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF ATTITUDES TO ECONOMIC DEPENDENCE OR INDEPENDENCE IN A SAMPLE OF BULGARIAN CITIZENS Problems of Psychology in the 21st Century, ; 8(1) 26–35
Местоположение: Вилнюс,Литва Дата на издаване: 2014-01
Тип: Статия
Описание: Keywords: psychometric properties, attitudes, dependent person
Заглавие: Дидактогения или синкретична психагогика – кръстопът на всеки педагог, (съавтор), Годишник по психология, ЮЗУ Благоевград, с. 5-10
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2014-01
Тип: Статия
Заглавие: Психологически особености на зависимата личност – когнитивни, поведенчески и личностни характеристики. (съавтор), Годишник по психология, ЮЗУ Благоевград, с. 97 – 108
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2014-01
Тип: Статия
Заглавие: Психични отклонения, акцентуации и девиантно поведение. (съавтор), Годишник по психология, ЮЗУ Благоевград, с. 109 – 124
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2014-01
Тип: Статия
Заглавие: Krastev,L.&Yordanova,B. (2013) BULGARIAN MANAGERS’ GENDER DIFFERENCES IN PERSONALITY QUALITIES, MANAGERIAL SKILLS, AND VALUES Baltic Journal of Career Education and Management BJCEM, Vol. 1, No. 1, 2013, 32-39
Местоположение: Литва Дата на издаване: 2013-12-30
Тип: Статия
Описание: Key words: gender, differences, management, personality, values, styles.
Заглавие: Oпит за създаване на въпросник „теории за личността” за самоподготовка на студенти – първа част", (съавтор), Годишник по психология, ЮЗУ Благоевград, с. 109-122
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2013-01
Тип: Статия
Заглавие: Перспективни насоки в диференциално-психологическите изследвания (съавтор), Годишник по психология, ЮЗУ "Н. Рилски", брой 3, с. 69-83
Местоположение: България Дата на издаване: 2012-01
Тип: Статия
Заглавие: Икономическа локализация на контрола и параметри на субективния икономически статус, (съавтор), Годишник по психология, брой 2, Благоевград, с. 20-30
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2011-01
Тип: Статия
Заглавие: Психологически особености на икономическата власт и икономическата зависимост, Годишник по психология, брой 1, Благоевград 2010 с. 27-42
Местоположение: България Дата на издаване: 2010-01
Тип: Статия
Заглавие: Личностни характеристики на студенти по психология (екстраверсия, съвестност, съвместимост, грижовност), (съавтор), Годишник по психология, Благоевград 2010, брой 1, Благоевград 2010, с.91-106
Местоположение: България Дата на издаване: 2010-01
Тип: Статия
Заглавие: Потребителско отношение към сателитните оператори (съавтор), Сп. “Психология журнал”, 2007 год. 4, бр. 33, стр. 10-14
Местоположение: България Дата на издаване: 2007-01
Тип: Статия
Заглавие: Причинни атрибуции за бедността, (съавтор), Сп. “Психологическа мисъл”, 2007 кн. лятна, стр. 75-84
Местоположение: България Дата на издаване: 2007-01
Тип: Статия
Заглавие: Адаптация на тест за психично благополучие, (съавтор), сп. “Психосоматична медицина” 2007 бр.2 том XV стр. 177-200
Местоположение: България Дата на издаване: 2007-01
Тип: Статия
Заглавие: Нагласи и представи за пазарните отношения, Благоевград, 2007 (монография)
Местоположение: България Дата на издаване: 2007-01
Тип: Книга
Заглавие: Нагласи за спестовност, парични вложения и инвестиции, В сб. Трета научна конференция с международно участие, Под ред. на П. Николов, Благоевград, 2007
Местоположение: България Дата на издаване: 2007-01
Тип: Статия
Заглавие: Някои особености на паричните представи преди и след въвеждане на валутния борд. В сб. “Активност и адаптация на личността в условията на промени” т.1 София 2006
Местоположение: България Дата на издаване: 2006-01
Тип: Статия
Заглавие: Значение и съставни елементи на паричните представи. Сп. “Психологическа мисъл” 2006, кн. зимна, год.1 стр. 122-138
Местоположение: България Дата на издаване: 2006-01
Тип: Статия
Заглавие: Социално-икономически детерминанти при формиране на детската индивидуалност, Сп. “Педагогика”, 2006 No 8
Местоположение: България Дата на издаване: 2006-01
Тип: Статия
Заглавие: Диференциални характеристики на потребителските нагласи към ITV-Partner (съавтор), Сп. “Психологическа мисъл”, 2006 кн. лятна, год. 1
Местоположение: България Дата на издаване: 2006-01
Тип: Статия
Заглавие: Адаптация на тест за парични нагласи на А. Фърнхам (съавтор), сп. “Психология”, 2006 No 3 стр. 93-116
Местоположение: България Дата на издаване: 2006-01
Тип: Статия
Заглавие: Стратегии на икономическо поведение в условията на пазарна конкуренция, В сб. Образователни иновации и конкурентоспособност на икономическите кадри, София, 2004
Местоположение: България Дата на издаване: 2004-01
Тип: Статия
Заглавие: Личностни характеристики и стратегии на икономическо поведение в пазарни условия. В сп. “Психологични изследвания”, 2004, No 1
Местоположение: България Дата на издаване: 2004-01
Тип: Статия
Заглавие: Предпочитана ли е “агресивната” телевизия? Сп. “Педагогика”, 2003, No 1
Местоположение: България Дата на издаване: 2003-01
Тип: Статия
Заглавие: Феноменът графити – психолого-педагогически проблеми. Сп. “Педагогика”, 2003, No 8
Местоположение: България Дата на издаване: 2003-01
Тип: Статия
Заглавие: Личностно значение и възприемане на рекламни съобщения с различна културна принадлежност. В сб. “Глобализация и съвременни научни изследвания”, София, 2003
Местоположение: България Дата на издаване: 2003-01
Тип: Статия
Заглавие: Отношение към данъчната система в периода на преход към пазарна икономика. В сб. “Теоретично-приложни аспекти на психологията”, Благоевград, 2003
Местоположение: България Дата на издаване: 2003-01
Тип: Статия
Заглавие: Насоки, развитие и перспективи на финансовата психология, сп. “Психологични изследвания”, 2002, No 2
Местоположение: България Дата на издаване: 2002-01
Тип: Статия
Заглавие: Бизнес - психология (личността в условията на преход към пазарна икономика), Благоевград, 2002 (монография)
Местоположение: България Дата на издаване: 2002-01
Тип: Книга
Заглавие: Икономическата социализация на децата, сп. “Педагогика”, 2001.No3
Местоположение: България Дата на издаване: 2001-01
Тип: Статия
Заглавие: Икономическа психология (съавтор), Благоевград, 2000
Местоположение: България Дата на издаване: 2000-01
Тип: Книга
Заглавие: Тестове за изследване на интелекта (съавтор), Благоевград, 1996
Местоположение: България Дата на издаване: 1996-01
Тип: Книга
Заглавие: Особености на детското мислене, Юбилеен годишник на ФППП Благоевград, 1996
Местоположение: България Дата на издаване: 1996-01
Тип: Статия
Заглавие: Педагогическа психология (съавтор), София, 1994
Местоположение: България Дата на издаване: 1994-01
Тип: Книга
Заглавие: Генезис на икономическата мотивация (съавтор), сп. “Икономическа мисъл”, 1993, No 7-8
Местоположение: България Дата на издаване: 1993-01
Тип: Статия
Заглавие: Ефекти и саморегулация на стреса, Благоевград, 1992 (монография)
Местоположение: България Дата на издаване: 1992-01
Тип: Монография
Заглавие: Печалба и икономическа мотивация за производствена дейност (съавтор), сп. “Икономическа мисъл”, 1992, No 6
Местоположение: България Дата на издаване: 1992-01
Тип: Статия
Заглавие: Особености на печалбата и икономическата мотивация за производствена дейност при прехода към пазарно стопанство (съавтор), Годишник на ЮЗУ “Н. Рилски”, Благоевград, 1992, том 8-ми, книга 3
Местоположение: България Дата на издаване: 1992-01
Тип: Статия
Заглавие: Социална ситуация, стрес и емоционална устойчивост на личността, В сб. “Личността в демократичното общество”, Благоевград, 1991
Местоположение: България Дата на издаване: 1991-01
Тип: Статия
Заглавие: Ценова реформа, потребление и икономическа мотивация (съавтор), Сб. “Личността в демократичното общество”, Благоевград, 1991
Местоположение: България Дата на издаване: 1991-01
Тип: Статия
Заглавие: Психология и профилактика на развитието (съавтор), Благоевград, 1991
Местоположение: България Дата на издаване: 1991-01
Тип: Книга
Заглавие: Потребление и икономическа мотивация (съавтор), сп.“Психология”, 1991, No 1-3
Местоположение: България Дата на издаване: 1991-01
Тип: Статия
Заглавие: Икономическата психология - съвременна интердисциплинарна наука (съавтор), сп. “Икономическа мисъл”, 1991, No10
Местоположение: България Дата на издаване: 1991-01
Тип: Статия
Заглавие: Възрастова и педагогическа психология (съавтор), Благоевград, 1990
Местоположение: България Дата на издаване: 1990-01
Тип: Книга
Заглавие: Ефекти на стреса върху процесите на паметта, Годишник на ВПИ “Неофит Рилски”, Благоевград, 1990, том 7-ми, книга 3
Местоположение: България Дата на издаване: 1990-01
Тип: Статия
Заглавие: Диагностика на психичните състояния в учебната дейност, Годишник на ВПИ-Благоевград, 1988, том 5-ти, книга 2
Местоположение: България Дата на издаване: 1988-01
Тип: Книга
Заглавие: Система от програми за изследване на движенията чрез електронно устройство, (съавтор), сп. “Психология”, 1987, No 4
Местоположение: България Дата на издаване: 1987-01
Тип: Статия
Заглавие: Функционални състояния в учебната дейност, Благоевград, 1986
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 1986-01
Тип: Монография
Заглавие: Особености на психическото напрежение в учебната дейност, сп. “Психология”, 1986, No 6
Местоположение: София,България Дата на издаване: 1986-01
Тип: Статия
Заглавие: Преодоляване на монотонията и психическото пресищане в учебната дейност-средство за повишаване на качеството в обучението, В сб. “Качество на учебно възпитателната работа”, Благоевград, 1984
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 1984-01
Тип: Статия
Заглавие: Психическото пресищане у децата от 7 до 15 годишна възраст, “Психо-педагогически проблеми на обучението и възпитанието“ Годишник на СУ “Климент Охридски” “- филиал Благоевград, 1983
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 1983-01
Тип: Статия
Заглавие: Монотония и психическо пресищане, сп. “Психология”, 1983, No 5
Местоположение: София,България Дата на издаване: 1983-01
Тип: Статия
Заглавие: Фактори за преодоляване на монотонията и психическото пресищане в конвейрното производство, сп. “Психология”, 1984, No2
Местоположение: София,България Дата на издаване: 1983-01
Тип: Статия
Заглавие: Целеобразуването като фактор за преодоляването на психическото пресищане, сп. “Народна просвета”, 1982, No 8
Местоположение: София,България Дата на издаване: 1982-01
Тип: Статия
Заглавие: Фактори за преодоляване на психическото пресищане, 2-ри конгрeс на психолозите в България, София, 1982
Местоположение: София,България Дата на издаване: 1982-01
Тип: Статия
Заглавие: Равнище на претенции в учебната дейност, сп. “Народна просвета”, 1981, No 6
Местоположение: София,България Дата на издаване: 1981-01
Тип: Статия
Заглавие: Афект на неадекватност у децата от начална училищна възраст, сп. “Начално образование”, 1980, No 11
Местоположение: София,България Дата на издаване: 1980-01
Тип: Статия
Заглавие: Мотивационна функция на външно поставена цел (съавтор) сп. “Психология”, 1980, No 5
Местоположение: София,България Дата на издаване: 1980-01
Тип: Статия

Версия за печат

©2002 Югозападен университет "Неофит Рилски"