Автобиография
 доц. д-р Радост Иванова Василева
(няма)

Академична информация
Факултет Природо-математически факултет
Катедра Физика
Научни интересиМетодика на обучението по физика, Методика на обучението по математика
Ключови думи
ОбластДидактика на ВУЗ
Електронен пощенски адресradostiv@abv.bg
Служебен адрес
Улица (No, вх., ет., ап.)ул. "Иван Михайлов" №66, УК - 1
ГрадБлагоевград
Организация/ИнституцияЮЗУ "Неофит Рилски"
Пощенски код2700
ДържаваБългария
Научни степени
Тема на дисертация Формиране на умения за решаване на обикновени диференциални уравнения от І ред у студентите физици
Научна степен доктор
Град София
Държава България
Научен ръководител ст. н. с. д-р Марин Маринов, научен консултант доц. д-р Веселина Димитрова
Рецензенти ст. н. с. д.п.н. Сава Гроздев, доц. д-р Добринка Тодорина
Дата на защита 2004-03-04

Научни звания
Научно звание доцент
Град София
Държава България
Научен ръководител
Рецензенти проф. д.п.н. Сава Гроздев, доц. д-р Веселина Димитрова
Дата на назначаване 2009-02-10


Образование
Учебно заведение ПГ "Кирил и Методи"
Местоположение: Благоевград,България от: 1970-09-15
Специалност: Физика и математика до: 1973-09-15
Учебно заведение СУ "Климент Охридски"
Местоположение: София,България от: 1973-09-01
Специалност: Физика до: 1978-06-31

Професионален опит и реализация
Компания/институция ЮЗУ "Неофит Рилски"
Длъжност: доцент от: 2009-01-28
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Компания/институция ЮЗУ "Неофит Рилски"
Длъжност: главен асистент от: 1996-01
Местоположение: Благоевград,България до: 2009-01-28
Компания/институция ЮЗУ "Неофит Рилски"
Длъжност: старши асистент от: 1992-01
Местоположение: Благоевград,България до: 1996-01
Компания/институция ЮЗУ "Неофит Рилски"
Длъжност: асистент от: 1990-01
Местоположение: Благоевград,България до: 1992-01
Компания/институция Полувисш институт по машиностроене и електротехника към ВМЕИ "Ленин" - София
Длъжност: редовен преподавател от: 1988-01
Местоположение: Благоевград,България до: 1990-01
Компания/институция Катедра "Математика" към ВПИ
Длъжност: хоноруван асистент от: 1988-01
Местоположение: Благоевград,България до: 1990-01
Компания/институция
Длъжност: учител от: 1977-01
Местоположение: София и Благоевград,България до: 1988-01

Четени лекционни курсове
Курс по: Методика на решаване на физични задачи
Учебно заведение: ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград от: 2010-09-15
Местоположение: България до: понастоящем
Курс по: Методика на обучението по физика и астрономия
Учебно заведение: ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград от: 2010-09-15
Местоположение: България до: понастоящем
Курс по: Математични методи на физиката - ІІ част
Учебно заведение: ЮЗУ "Неофит Рилски" от: 2009-09-14
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Курс по: Математични методи на физиката - ІІІ част
Учебно заведение: ЮЗУ "Неофит Рилски" от: 2006-09-18
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Курс по: Методика на обучението по "Човекът и природата" - модул "Физика"
Учебно заведение: ЮЗУ "Неофит Рилски" от: 2005-09-15
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем

Водени упражнения
Упражнение по: Текуща педагогическа практика по физика
Учебно заведение: ЮЗУ "Неофит Рилски" от: 1990-09-15
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Упражнение по: Методика на решаване на физични задачи
Учебно заведение: ЮЗУ "Неофит Рилски" от: 1990-09-15
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Упражнение по: Преддипломна педагогическа практика по физика
Учебно заведение: ЮЗУ "Неофит Рилски" от: 1990-09-15
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Упражнение по: Методика и техника на училищния експеримент по физика
Учебно заведение: ЮЗУ "Неофит Рилски" от: 1990-09-15
Местоположение: Благовград,България до: понастоящем
Упражнение по: Хоспетиране по физика
Учебно заведение: ЮЗУ "Неофит Рилски" от: 1990-09-15
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Упражнение по: Математични методи на физиката
Учебно заведение: ЮЗУ "Неофит Рилски" от: 1988-09-15
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем

Участия в конференции
Име на конференцията: Seventh General Conference of the Balkan Physical Union
Тип на участието: Доклад от: 2009-09-09
Местоположение: Alexandroupolis,Гърция до: 2009-09-13
Тема на доклада: Possibilities for Activating Teaching of the Course "Methods and Technique of the School Physics Experiment"
Име на конференцията: International Scientific Conference FMNS-2009
Тип на участието: Доклад от: 2009-06-03
Местоположение: Благоевград,България до: 2009-06-07
Тема на доклада: Possibilities of Using Computer Animations for Teaching the Section "Electric Current in Various Media"
Име на конференцията: Балканска научно-практическа конференция "Науката, образованието и изкуството през 21-ви век"
Тип на участието: Доклад от: 2007-06-21
Местоположение: Благоевград,България до: 2007-06-23
Тема на доклада: Съвременен подход за диагностика на математическата подготовка на студентите физици
Име на конференцията: International Scientific Conference FMNS-2007
Тип на участието: Доклад от: 2007-06-06
Местоположение: Благоевград,България до: 2007-06-10
Тема на доклада: The Mathematical Modeling - an Important Aspect in University Training of Physics Majors
Име на конференцията: ХХХV национална конференция по въпросите на обучението по физика "Експериментът в обучението по физика"
Тип на участието: Доклад от: 2007-04-01
Местоположение: Плевен,България до: 2007-04-04
Тема на доклада: Интерактивност в обучението по дисциплината "Методика и техника на училищния експеримент по физика"
Име на конференцията: Sixth International Conference of the Balkan Physical Union
Тип на участието: Доклад от: 2006-08-22
Местоположение: Istanbul,Турция до: 2006-08-26
Тема на доклада: The Interactive Approach in the Teaching of Mathematical Methods in Physics
Име на конференцията: XXXІV национална конференция по въпросите на обучението по физика "Физиката в биологията и медицината"
Тип на участието: Доклад от: 2006-04-06
Местоположение: Ямбол,България до: 2006-04-09
Тема на доклада: Вариант на занятие за ЗИП - ХІІ клас на тема: "Йонизиращи лъчения. Дозиметрия"
Име на конференцията: Природни науки 2005
Тип на участието: Доклад от: 2005-09-29
Местоположение: Варна,България до: 2005-10-03
Тема на доклада: Изследване на стоящи вълни в учебния експеримент по акустика
Име на конференцията: Природни науки 2005
Тип на участието: Доклад от: 2005-09-29
Местоположение: Варна,България до: 2007-10-03
Тема на доклада: Възможности за формиране на теоретични понятия в обучението по математични методи на физиката чрез решаването на физични задачи
Име на конференцията: International Scientific Conference FMNS-2005
Тип на участието: Доклад от: 2005-06-09
Местоположение: Благоевград,България до: 2005-06-11
Тема на доклада: Изграждане на теоретично обобщение в обучението по математични методи на физиката
Име на конференцията: Юбилейна конференция на физическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"
Тип на участието: Доклад от: 2004-10-29
Местоположение: Пловдив,България до: 2004-10-30
Тема на доклада: Елементи на акустичните изследвания на българската народна музика в обучението по физика
Име на конференцията: ХХХІІ национална конференция по въпроси на обучението по физика "Интердисциплинарен подход в обучението по физика"
Тип на участието: Доклад от: 2004-05-13
Местоположение: Благоевград,България до: 2004-05-16
Тема на доклада: Междупредметните връзки в обучението по математични методи на физиката
Име на конференцията: Fifth General Conference of the Balkan Physical Union
Тип на участието: Доклад от: 2003-08-25
Местоположение: Vrnjacka banja,Югославия до: 2003-08-29
Тема на доклада: Some Aspects of Mathematical Modeling Used in the Teaching of Physics
Име на конференцията: ХХХІІ пролетна конференция на Съюза на математиците в България
Тип на участието: Доклад от: 2003-04-05
Местоположение: Слънчев бряг,България до: 2003-04-08
Тема на доклада: The Effect of Test Component Weighting on Reliability
Име на конференцията: Втора научно-практическа конференция "Качество на университетското образование"
Тип на участието: Доклад от: 2002-12-12
Местоположение: Благоевград,България до: 2002-12-13
Тема на доклада: Осъвременяване на системата за контрол и оценка на учебните постижения на студентите в обучението по математични методи на физиката
Име на конференцията: XXX-та национална конференция по въпроси на обучението по физика
Тип на участието: Доклад от: 2002-05-30
Местоположение: Пловдив,България до: 2002-06-02
Тема на доклада: Използване на задачи с екологично съдържание в обучението по математични методи на физиката
Име на конференцията: Fourth General Conference of the Balkan Physical Union
Тип на участието: Доклад от: 2000-08-22
Местоположение: Велико Търново,България до: 2000-08-25
Тема на доклада: Solving Problems in Physics - a Means for Adequate Acquisition of Theoretical Terms
Име на конференцията: Fourth General Conference of the Balkan Physical Union
Тип на участието: Доклад от: 2000-08-22
Местоположение: Велико Търново,България до: 2000-08-25
Тема на доклада: Modeling in the Mathematical Methods in Physics course
Име на конференцията: XXVIII национална конференция по въпроси на обучението по физика
Тип на участието: Доклад от: 2000-05-11
Местоположение: Свищов,България до: 2000-05-14
Тема на доклада: Някои аспекти на формирането на научни понятия във висшето училище (първа част)
Име на конференцията: XXVIII национална конференция по въпроси на обучението по физика
Тип на участието: Доклад от: 2000-05-11
Местоположение: Свищов,България до: 2000-05-14
Тема на доклада: Някои аспекти на формирането на научни понятия във висшето училище (втора част)
Име на конференцията: Second European Conference on Applied Superconductivity
Тип на участието: Доклад от: 1995-07-03
Местоположение: Edinburgh,Великобритания до: 1995-07-06
Тема на доклада: Fiske Resonances in the I-V Curves of a Large Jesephson Junction: the Effect of Nonlocal Electrodynamics
Име на конференцията: Second Simposium on Nonlinear Phenomena and Solitons
Тип на участието: Доклад от: 1995-06-19
Местоположение: София,България до: 1995-06-20
Тема на доклада: Nonlinear Phenomena in Josephson Junctions in the Frame of Nonlocal Electrodynamical Description
Име на конференцията: Second General Conference of the Balkan Physical Union
Тип на участието: Доклад от: 1994-09-12
Местоположение: Izmir,Турция до: 1994-09-14
Тема на доклада: The Working Out and Use of Computer Teaching Programs in Mathematical Methods in Physics
Име на конференцията: Проблеми на образованието в демократизиращото се общество
Тип на участието: Доклад от: 1992-05-28
Местоположение: Смолян,България до: 1992-05-29
Тема на доклада: Възможности за оптимизиране на методическата подготовка на студентите от специалност "Физика и математика" във ВПИ - Благоевград
Име на конференцията: First General Conference of the Balkan Physical Union
Тип на участието: Доклад от: 1991-09-26
Местоположение: Thessaloniki,Гърция до: 1991-09-28
Тема на доклада: Possible Variants for Integrating the Instruction in Methods of Presenting Physics, Mathematics and Computer Science to the Students of Physics

Участия в проекти
Проект: Разработване на модули за учебен физичен експеримент
Участвал като: участник от: 2008-04-08
Местоположение: Благоевград,България до: 2009-04-08
Финансираща организация: Фонд за научни изследвания към ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Проект: Предпоставки за ефективност на интерактивните методи на обучение във висшето образование
Участвал като: участник от: 2007-11-07
Местоположение: Благоевград,България до: 2010-11-07
Финансираща организация: Фонд за научни изследвания към МОН
Проект: Разработване на експериментална установка за акустични изследвания
Участвал като: участник от: 2006-05-08
Местоположение: Благоевград,България до: 2008-05-08
Финансираща организация: Фонд за научни изследвания към ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Проект: Мястото на интерактивните методи на обучение в работата на университетския преподавател
Участвал като: участник от: 2006-04-24
Местоположение: Благоевград,България до: 2007-04-24
Финансираща организация: Фонд за научни изследвания към ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

Участие в академични, научни и образователни организации
Организация: Факултетен съвет на ПМФ
Местоположение: Благоевград,България от: 2011-12
Участвал като: член до: понастоящем
Организация: Съюз на учените в България
Местоположение: София,България от: 2006-05-12
Участвал като: член, зам.-председател на СУБ-клон Благоевград от 2011 г. до: понастоящем
Организация: Лаборатория по дидактика, психология и управление на висшето образование
Местоположение: ЮЗУ "Неофит Рилски",Благоевград,България от: 2006-01
Участвал като: член до: понастоящем
Организация: Съюз на физиците в България
Местоположение: София,България от: 1979-09
Участвал като: член, от 04.2011 г. в УС на СФБ до: понастоящем

Научен ръководител на
Научен р-л на: Мария Тумбалова(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2009-07
Тема: Приложение на информационните технологии в обучението по човекът и природата 6. клас
Научен р-л на: Траяна Симеонова(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2009-07
Тема: Физичният експеримент при преподаване на темата "Плаване на телата"
Научен р-л на: Гергана Влахова(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2009-07
Тема: Ролята на задачите по физика при изучаване на раздела "Движение на телата"
Научен р-л на: Цветелина Георгиева(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2009-07
Тема: Междупредметни връзки физика-биология в раздел "Топлинни явления" от учебното съдържание по човекът и природата
Научен р-л на: Димка Петрова(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2009-07
Тема: Възможности за онагледяване на темата "Движение на телата"
Научен р-л на: Фатма Язаджи(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2009-07
Тема: Методи за повишаване мотивацията на учениците при изучаване на раздел "Слънчева система"
Научен р-л на: Мая Стойчева(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2009-07
Тема: Използване на дидактически тестове в обучението по човекът и природата - 6. клас
Научен р-л на: Емилиян Атанасов(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2008-07
Тема: Използване на дидактически тестове при обучението по термодинамика в средното училище
Научен р-л на: Антоанета Димитрова(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благевград,България Дата на защита: 1996-06
Тема: Дидактическо изследване върху ролята на задачите по физика за активизиране и развитие на мисленето на учениците в VI и VII клас
Научен р-л на: Галина Петрова(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благевград,България Дата на защита: 1993-06
Тема: Създаване на оптимална система физични задачи по метода на графите - дял Кинематика
Научен р-л на: Илка Петрова(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Местоположение: Благевград,България Дата на защита: 1993-06
Тема: Създаване на оптимална система физични задачи по метода на графите - дял Динамика

Публикации
Заглавие: Possibilities of Using Computer Animations for Teaching the Section "Electric Current in Various Media"
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2010-05
Тип: Статия
Описание: (2010) Mathematics and Natural Sciences, Proceedings of the International Scientific Conference FMNS-2009. Blagoevgrad, Neofit Rilski University Press, pp 233-239. ISBN 978-954-680-537-9.
Заглавие: Possibilities for Activating Teaching of the Course "Methods and Technique of the School Physics Experiment".
Местоположение: NY,САЩ Дата на издаване: 2010-01
Тип: Статия
Описание: (2010) CP1203, 7th International Conference of the Balkan Physical Union, edited by A. Angelopoulos and T. Fildisis. http://proceedings.aip.org, American Institute of Physics, pp. 1414-1417. ISBN 978-0-7354-0740-4.
Заглавие: Физика и астрономия 8. клас
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2009-09
Тип: Учебно пособие
Описание: Автори: Христо Цеков, Евгения Бенова, Здравка Димова, Никола Велчев, Радост Василева, Иванка Маринова Издателство: ПЕДАГОГ 6, 2009 год. ISBN 978-954-324-053-1
Заглавие: Учебна тетрадка (Физика и астрономия 8. клас)
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2009-09
Тип: Учебно пособие
Описание: Автори: Христо Цеков, Евгения Бенова, Здравка Димова, Никола Велчев, Радост Василева, Иванка Маринова Издателство: ПЕДАГОГ 6, 2009 год. ISBN 978-954-324-056-2
Заглавие: В помощ на учителя (Физика и астрономия 8. клас)
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2009-09
Тип: Учебно пособие
Описание: Автори: Христо Цеков, Евгения Бенова, Здравка Димова, Никола Велчев, Радост Василева, Иванка Маринова Издателство: ПЕДАГОГ 6, 2009 год. ISBN 954-324-060-9
Заглавие: Съвременен подход за диагностика на математическата подготовка на студентите физици
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2008-05
Тип: Статия
Описание: (2008) Наука-образование-изкуство, Годишник на Съюз на учените – Благоевград, т. І, част 2. УИ „Неофит Рилски”, 79-86.
Заглавие: The Mathematical Modeling – an Important Aspect in University Training of Physics Majors
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2008-04
Тип: Статия
Описание: (2008) Mathematics and Natural Sciences, Proceedings of the International Scientific Conference FMNS-2007, Volume 1. Neofit Rilsky University Press, 215-219. ISBN 978-954-680-537-9
Заглавие: Задачи по математични методи на физиката (обикновени диференциални уравнения)
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2007-11
Тип: Учебно пособие
Описание: (2007) УИ "Неофит Рилски". ISBN 978-954-680-522-5
Заглавие: Сборник задачи по математични методи на физиката (обикновени диференциални уравнения от първи ред)
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2007-11
Тип: Учебно пособие
Описание: (2007) УИ "Неофит Рилски". ISBN 978-954-680-523-2
Заглавие: Психодидактически и методически аспекти на обучението по математични методи на физиката (обикновени диференциални уравнения)
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2007-10
Тип: Монография
Описание: (2007) УИ "Неофит Рилски". ISBN 978-954-680-503-4
Заглавие: Интерактивност в обучението по дисциплината „Методика и техника на училищния експеримент по физика”
Местоположение: Плевен,България Дата на издаване: 2007-04-04
Тип: Статия
Описание: (2007) Експериментът в обучението по физика, Сборник доклади от XXXV национална конференция по въпроси на обучението по физика. ХЕРОН ПРЕС ООД, 51-54. ISBN 978-954-580-210-2
Заглавие: The Interactive Approach in the Teaching of Mathematical Methods in Physics
Местоположение: NY,САЩ Дата на издаване: 2007-04
Тип: Статия
Описание: (2007) CP899, Sixth International Conference of the Balkan Physical Union, edited by S. A. Cetin and I. Hikmet. http://proceedings.aip.org, American Institute of Physics, pp. 512-514. ISBN 978-0-7354-0404-5
Заглавие: Изследване на стоящи вълни в учебния експеримент по акустика
Местоположение: Шумен,България Дата на издаване: 2006-10-03
Тип: Статия
Описание: (2006) Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, т. ХVІ В 3, Природни науки. УИ „Епископ Константин Преславски”, 109-119. ISSN 1311-834X
Заглавие: Възможности за формиране на теоретични понятия в обучението по математични методи на физиката чрез решаването на физични задачи
Местоположение: Шумен,България Дата на издаване: 2006-10-03
Тип: Статия
Описание: (2006) Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, т. ХVІ В 3, Природни науки. УИ „Епископ Константин Преславски”, 120-127. ISSN 1311-834X
Заглавие: Вариант на занятие за ЗИП - ХІІ клас на тема: "Йонизиращи лъчения. Дозиметрия"
Местоположение: Ямбол,България Дата на издаване: 2006-04-09
Тип: Статия
Описание: (2006) Физиката в биологията и медицината, Сборник доклади от ХХХІV национална конференция по въпроси на обучението по физика, 350-353. ISBN-10: 954-91841-1-0; ISBN-13: 978-954-91841-1-2
Заглавие: Измерителни качества на тестове за диагностика в обучението по математични методи на физиката
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2005-11-11
Тип: Статия
Описание: (2005) Педагогика, №11, 74-84.
Заглавие: Изграждане на теоретично обобщение в обучението по математични методи на физиката
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2005-06-11
Тип: Статия
Описание: (2005) Mathematics and Natural Sciences, Proceedings of the International Scientific Conference FMNS-2005, Volume 1. Neofit Rilski University Press, 268-272. ISBN 954-680-352-9
Заглавие: Елементи на акустичните изследвания на българската народна музика в обучението по физика
Местоположение: Пловдив,България Дата на издаване: 2004-10-30
Тип: Статия
Описание: (2004) Научни трудове на ПУ "Паисий Хилендарски", т. 35, кн. 4 - Физика, 215-220.
Заглавие: Междупредметните връзки в обучението по математични методи на физиката
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2004-05-16
Тип: Статия
Описание: (2004) Интердисциплинарен подход в обучението по физика, Сборник доклади от ХХХІІ национална конференция по въпроси на обучението по физика. УИ "Неофит Рилски", 290-292.
Заглавие: Some Aspects of Mathematical Modeling Used in the Teaching of Physics
Местоположение: Belgrade,Югославия Дата на издаване: 2003-08-25
Тип: Статия
Описание: (2003) Proceedings of the Fifth General Conference of the Balkan Physical Union, CD Version, Article Contents.htm, [SP17-013] 1907. ISBN 86-902537-4-2
Заглавие: The Effect of Test Component Weighting on Reliability
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2003-04-08
Тип: Статия
Описание: (2003) Математика и математическо образование, 291-296. ISBN 954-8880-14-8
Заглавие: Осъвременяване на системата за контрол и оценка на учебните постижения на студентите в обучението по математични методи на физиката
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2002-12
Тип: Статия
Описание: (2002) Сборник доклади от ІІ университетска конференция по качество на висшето образование. УИ "Неофит Рилски", 252-257.
Заглавие: Използване на задачи с екологично съдържание в обучението по математични методи на физиката
Местоположение: Пловдив,България Дата на издаване: 2002-05-30
Тип: Статия
Описание: (2002) Обучението по физика и опазване на околната среда, Сборник доклади от ХХХ юбилейна национална конференция по въпроси на обучението по физика, 160-163.
Заглавие: Някои аспекти на формирането на научни понятия във висшето училище (първа част)
Местоположение: Свищов,България Дата на издаване: 2000-05-11
Тип: Статия
Описание: (2000) Физиката и обучението по физика на границата на две столетия, Сборник доклади от ХХVІІІ национална конференция по въпроси на обучението по физика, 250-253.
Заглавие: Някои аспекти на формирането на научни понятия във висшето училище (втора част)
Местоположение: Свищов,България Дата на издаване: 2000-05-11
Тип: Статия
Описание: (2000) Физиката и обучението по физика на границата на две столетия, Сборник доклади от ХХVІІІ национална конференция по въпроси на обучението по физика, 254-257.
Заглавие: Fiske Resonances in the I-V Curves of a Large Jesephson Junction: the Effect of Nonlocal Electrodynamics
Местоположение: Bristol,Великобритания Дата на издаване: 1995-10
Тип: Статия
Описание: (1995) Proceedings of the Second Conference on Applied Superconductivity, Vol. 2, 1235-1238.
Заглавие: Nonequilibrium Energy Spectra of Rain-and River-Water From Rila Mountain
Местоположение: София,България Дата на издаване: 1995-03
Тип: Статия
Заглавие: The Working Out and Use of Computer Teaching Programs in Mathematical Methods in Physics
Местоположение: Izmir,Турция Дата на издаване: 1994-12
Тип: Статия
Описание: (1994) Proccedings Supplement of Balkan Physics Letters, Vol. 2, Part two, 1342-1348.
Заглавие: Possible Variants For Integrating the Instruction in Methods of Presenting Physics, Mathematics and Computer Science to the Students of Physics
Местоположение: Thessaloniki,Гърция Дата на издаване: 1992-04
Тип: Статия
Описание: (1992) Proceedings of the First General Conference of the Balkan Physical Union, Vol. I. Aristotle University of Thessaloniki, 24-27.
Заглавие: Някои възможности за оптимизация на системите от физични задачи
Местоположение: София,България Дата на издаване: 1992-02
Тип: Статия
Описание: (1992) Физика, №2, 16-19.

Рецензии
Заглавие: Използване на графичния метод в обучението по физика в средното училище (раздели "Кинематика" и "Топлинни явления")
Тип: Други
Местоположение: ПУ "Паисий Хилендарски",България Дата: 2011-12-12
Описание: Рецензия на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен "доктор" по методика на обучението по физика на гл. ас. Христина Г. Петрова

Версия за печат

©2002 Югозападен университет "Неофит Рилски"