Автобиография
проф. д-р Валентин Апостолов Канавров
(доктор на философските науки)
Роден през 1955 г. във Варна. Завършил специалност "Философия" в СУ през 1981 г. Професор по история на философията от 2006 г. Два доктората и две хабилитации по философия, присъдени от Висшата атестационна комисия. Научни интереси: метафизика, гносеология, онтология, история на европейската философия. Семестриални курсове лекции по философия в ЮЗУ, СУ, ПУ и УНСС. Множество специализации по философия в Германия. Прочетени 11 семетриални курса по философия в немски университети. Повече от 75 научни публикации. Повече от 100 цитирания на български, немски, руски, полски и японски език. Повече от 40 рецензии на докторски дисертации и хабилитации (професури и доцентури). Член на Международното Хегелово общество (вкл. на управителния съвет), Международното Кантово общество, Директор на Център за немски идеализъм и др. Множество участия с пленарни доклади и доклади на философски конгреси и др. философски форуми.

Академична информация
Факултет Философски факултет
Катедра Философия
Web страницаvalentinkanawrow.wordpress.com
Електронен пощенски адресvalentin_kanawrow@swu.bg
Научни интересиТрилогия за критическата метафизика: Том 1: Критическата метафизика на Кант. Опит за виртуалистки трансцендентализъм, 2003 г. Том 2: Критически онтологеми на духовността, 2006 г. Том 3: Пътища на метафизиката. Кант и Хайдегер, 2011 г. В първия том на трилогията се излагат концептът виртуалистки трансцендентализъм и неговата систематика. Във втория том се теоретизира философията на историята. В третия том се сравняват двата фундаментални принципа на философията: познавателния и битийния в лицето на най-ярките им репрезентанти – Кант и Хайдегер; между тях убийствено стърчи оброчището на непостижимото човеколюбие на Ницше в нихилистки контекст.
Ключови думикритическа метафизика, виртуалистки трансцендентализъм, немски идеализъм, Волф, Кант, Фихте, Шелинг, Хегел, Хайдегер
ОбластМетафизика, Гносеология, История на философията, Немски идеализъм, Онтология
Служебен адрес
Улица (No, вх., ет., ап.)Иван Михайлов 66
ГрадБлагоевград
Организация/ИнституцияЮЗУ "Неофит Рилски", Катедра "Философия"
Пощенски код2700
ДържаваБългария
Научни степени
Тема на дисертация "Проблем за опосредстването в диалектиката"
Научна степен д-р по философия
Град София
Държава България
Научен ръководител проф. дфн Недялка Михова
Рецензенти проф. Елит Николов, проф. Стефан Васев
Дата на защита 1986-12-24

Тема на дисертация “Критическата метафизика на Кант. Опит за виртуалистки трансцендентализъм”
Научна степен доктор на философските науки
Град София
Държава България
Научен ръководител -
Рецензенти проф. дфн Иван С. Стефанов, проф. дфн Димитри Гинев, доц. д-р Георги Донев
Дата на защита 2003

Научни звания
Тема на хабилитационен труд "Размирието на разума"
Научно звание доцент
Град София
Държава България
Научен ръководител -
Рецензенти проф. дфн Иван С. Стефанов, проф. дфн Димитри Гинев
Дата на назначаване 1992

Тема на хабилитационен труд Критически онтологеми на духовността
Научно звание професор
Град София
Държава България
Научен ръководител -
Рецензенти проф. дфн Димитри Гинев; проф. дфн Димитър Цацов; доц. д-р Георги Донев
Дата на назначаване 2006


Образование
Учебно заведение СУ "Св. Кл. Охридски", Философски факултет, Специалност "Философия"
Местоположение: София,България от: 1977-10-01
Специалност: Философия до: 1981-07-31

Специализации
Институция: Институт за източните църкви
Тема: „Религиозни мотиви във философията на Хайдегер” от: 2010-07-01
Местоположение: Регенсбург,Германия до: 2010-08-01
Описание: Католическо и протестантско влияние върху философията на Хайдегер
Институция: ЕЕА Грант
Тема: „Как битийната метафизика разбира познавателния трансцендентализъм?” от: 2010-06-01
Местоположение: Бендерн,Лихтенщайн до: 2010-07-01
Описание: Хайдегер и Хусерл
Институция: DAAD-стипендиант
Тема: "Пътища на метафизиката" от: 2008-10-01
Местоположение: Фрайбург,Германия до: 2008-12-01
Описание: Типология на Европейската метафизика
Институция: Изследователска стипендия на Фондация "Gesellschaft und Universitaet"
Тема: "Критически онтологеми на духовността" от: 2004-11-01
Местоположение: Констанц,Германия до: 2004-12-01
Описание: Критико-метафизическо философиране на историята
Институция: DFG-стипендиант
Тема: „Критическата философия на Кант. Опит за виртуалистки трансцендентализъм” от: 2002-11-01
Местоположение: Фрайбург,Германия до: 2002-12-01
Описание: Система на критическата метафизика на базата на концепта виртуалистки трансцендентализъм
Институция: Изследователска стипендия на Фондация "Gesellschaft und Universitaet
Тема: „Критическата метафизика на Кант” от: 2000-10-01
Местоположение: Констанц,Германия до: 2000-12-31
Описание: Концепт виртуалистки трансцендентализъм
Институция: DAAD-стипендиант
Тема: „Кантовата философия на религията” от: 1999-09-01
Местоположение: Фрайбург,Германия до: 1999-10-31
Описание: Религията в границите на самия разум
Институция: Max Planck-стипендиант, Изследователски център за история и теория на науката-Берлин към Институт „Макс Планк"
Тема: „Критиката на М. Я. Шлайден на Шелинговата и Хегеловата натурфилософия. Защо философията и естествознанието се отдалечават все повече?" от: 1995-10-01
Местоположение: Берлин,Германия до: 1995-12-31
Описание: Критика на Хегелова филофофия; типика на първи позитивизъм

Професионален опит и реализация
Компания/институция ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Длъжност: професор от: 2006
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Компания/институция ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Длъжност: доцент от: 2001-09-01
Местоположение: Благоевград,България до: 2006-04-30
Компания/институция Институт по философия - БАН
Длъжност: старши научен сътрудник II степен от: 1987-11-01
Местоположение: София,България до: 2001-08-31
Компания/институция Институт по философия - БАН
Длъжност: научен сътрудник от: 1987-07-01
Местоположение: София,България до: 1992-10-31
Компания/институция Институт по философия - БАН
Длъжност: проучвател от: 1986-08-01
Местоположение: София,България до: 1987-06-30
Компания/институция Институт по философия - БАН
Длъжност: докторант от: 1983-02-01
Местоположение: София,България до: 1986-07-31
Компания/институция УНСС
Длъжност: хоноруван асистент от: 1981-10-01
Местоположение: София,България до: 1982-12-31

Четени лекционни курсове
Курс по: "История на философията на Новото време - XIX век"
Учебно заведение: ПУ "Паисий Хилендарски" от: 2005-10-01
Местоположение: Пловдив,България до: 2009-12-31
Курс по: "Немска класическа философия", История на философията на Новото време - XIX век"
Учебно заведение: ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград от: 2005-09-15
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Курс по: "Етиката на Кант и проблемът за войната", "Между Кант и Маркс", „Теории за истината. Въведение”, „Влиянието на немската философска педагогика върху българската образователна система (Кант и Хербарт)”, „Въведение в херменевтиката”, „Естетиката на Хегел”, „Въведение в теорията на познанието”, „Критическа философия и критическо мислене”, „Въведение във философията на Хегел”, „S-O отношение – смисъл, граници, проблеми, алтернативи”, „Диалектиката – позитивна, негативна, илюзорна”
Учебно заведение: PH-Freiburg от: 1999-10-01
Местоположение: Фрайбург,Германия до: 2004-02-28
Курс по: "Въведение във философията"
Учебно заведение: УНСС от: 1999-10-01
Местоположение: София,България до: 2002-06-30
Курс по: Гносеология
Учебно заведение: ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград от: 1995-09-15
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Курс по: "Философия и културология"
Учебно заведение: СУ "Св. Кл. Охридски" от: 1993-10-01
Местоположение: София,България до: 1994-02-28

Водени упражнения
Упражнение по: "Гносеология", "Немска класическа философия", "История на философията на Новото време - XIX век", Въведение във философията", "Херменевтика" и др.
Учебно заведение: ЮЗУ, СУ, УНСС, ПУ от: 1993-10-01
Местоположение: София, Пловдив, Благоевград,България до: понастоящем

Участия в конференции
Име на конференцията: Международен Хегелов конгрес
Тип на участието: Доклад по покана от: 2012-09-07
Местоположение: Истанбул,Турция до: 2012-09-12
Тема на доклада:
Име на конференцията: Международен Хегелов конгрес
Тип на участието: Доклад по покана от: 2010-10-03
Местоположение: Сараево,Босна и Херцеговина до: 2010-10-08
Тема на доклада:
Име на конференцията: Международен Хегелов конгрес
Тип на участието: Доклад по покана от: 2008-09-19
Местоположение: Льовен,Белгия до: 2008-09-24
Тема на доклада:
Име на конференцията: Международен Хегелов конгрес
Тип на участието: Доклад по покана от: 2006-10-05
Местоположение: Познан,Полша до: 2006-10-15
Тема на доклада:
Име на конференцията: Международен Кантов конгрес
Тип на участието: Доклад по покана от: 2004-04-20
Местоположение: Калининград,Русия до: 2004-04-24
Тема на доклада:
Име на конференцията: Международен Хегелов конгрес
Тип на участието: Доклад по покана от: 2000-09-25
Местоположение: Загреб,Хърватско до: 2000-09-30
Тема на доклада:
Име на конференцията: Международен Кантов конгрес
Тип на участието: Доклад по покана от: 2000-09-18
Местоположение: Берлин,Германия до: 2000-09-23
Тема на доклада:
Име на конференцията: Международна Варненска философска школа
Тип на участието: Доклад по покана от: 2000-06-03
Местоположение: Варна,България до: 2000-06-07
Тема на доклада:
Име на конференцията: Международен Хегелов конгрес
Тип на участието: Доклад по покана от: 1998-09-02
Местоположение: Утрехт,Нидерландия (Холандия) до: 1998-09-07
Тема на доклада:
Име на конференцията: Международен Хегелов конгрес
Тип на участието: Доклад по покана от: 1994-09-06
Местоположение: Дебрецен,Будапеща,Унгария до: 1994-09-10
Тема на доклада:
Име на конференцията: Международно общество за теоретическа философия
Тип на участието: Доклад по покана от: 1993-10-04
Местоположение: Бремен,Германия до: 1993-10-09
Тема на доклада:
Име на конференцията: Международно общество за теоретическа философия
Тип на участието: Доклад по покана от: 1992-06-05
Местоположение: Лайпциг,Германия до: 1992-06-09
Тема на доклада:
Име на конференцията: Международен Хегелов конгрес
Тип на участието: Доклад по покана от: 1990-09-16
Местоположение: Вроцлав,Полша до: 1990-09-20
Тема на доклада:
Име на конференцията: Международен Кантов конгрес
Тип на участието: Доклад по покана от: 1990-05-10
Местоположение: Майнц,Германия до: 1990-05-15
Тема на доклада:

Участия в проекти
Проект: Метафизическо, постметафизическо и философско-религиозно мислене
Участвал като: Ръководител на проекта от: 2013
Местоположение: Благоевград,България до: 2013-12-31
Проект: Философският глобализъм на Хегел
Участвал като: Ръководител на проекта от: 2012
Местоположение: Благоевград,България до: 2012-12-31
Финансираща организация: ЮЗУ
Проект: Бездната Хайдегер. Няколко алтернативни рецепции
Участвал като: Ръководител на проекта от: 2011
Местоположение: Благоевград,България до: 2011-12-31
Проект: Модели на философското мислене
Участвал като: Ръководител на проекта от: 2010
Местоположение: Благоевград,България до: 2010-12-31
Финансираща организация: ЮЗУ
Проект: Парадигми на мисленето
Участвал като: Ръководител на проекта от: 2009
Местоположение: Благоевград,България до: 2009-12-31
Финансираща организация: ЮЗУ

Участие в академични, научни и образователни организации
Организация: Българско общество "Ф.М.Достоевски"
Местоположение: София,България от: 2012-09-01
Участвал като: Член на Управителния съвет до: понастоящем
Организация: Специализиран съвет по философия към ВАК
Местоположение: София,България от: 1998
Участвал като: член и научен секретар до: 2009-06-31
Описание: От 1998 до 2007 г. - научен секретар на СНС по философия към ВАК
Организация: Българско Кантово дружество
Местоположение: София,България от: 1991-06-01
Участвал като: Зам.-председател до: 1970
Описание: Организатор на научни мероприятия и издател на научни сборници, посветени на Кант и кантианството
Организация: Международно Хегелово общество
Местоположение: Берлин,Германия от: 1990-10-01
Участвал като: член; член на Управителния съвет до: 1970
Описание: От 2006 г. - член на Управителния съвет на Обществото; редовен участник с доклади, вкл. 2 пленарни доклада на конгресите на Обществото
Организация: Кантово дружество
Местоположение: Бон, Майнц,Германия от: 1990
Участвал като: член до: понастоящем
Описание: Сътрудник на Кантовия изследователски център - Майнц; участник с доклад на Кантови конгреси и конференции

Научен ръководител на
Научен р-л на: Ивайло Димитров, Стефка Китанова, Отец Христо Писаров, Атанаска Чолакова(Докторант)
Университет: ИФИ-БАН, ЮЗУ
Местоположение: София, Благоевград,България Дата на защита: 2005-02-01
Тема: "Въображението при Кант"; Философско и биологическо познание"; "Спасение без грехопадение в света на Достоевски"; „Пътят на Шопенхауер от основаване на познанието към метафизиране на волята”
Научен р-л на: повече от 50 дипломанти по философия в ЮЗУ(Дипломант)
Университет: ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Местоположение: Благоевград,България Дата на защита: 2000
Тема: философска проблематика

Публикации
Заглавие: "Пътища на метафизиката. Кант и Хайдегер"
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2011
Тип: Книга
Заглавие: "Критически онтологеми на духовността"
Местоположение: Велико Търново,България Дата на издаване: 2006
Тип: Книга
Заглавие: "Критическата метафизика на Кант. Опит за виртуалистки трансцендентализъм"
Местоположение: Велико Търново,България Дата на издаване: 2003
Тип: Книга
Заглавие: "Размирието на разума"
Местоположение: София,България Дата на издаване: 1994-01
Тип: Монография
Заглавие: Съставител на: 1. Философията между традициите и съвременността, БАН, С., 1990, 223 с. 2. Трансцендентална философия. Наука и морал, БАН, С., 1993, 511 с. 3. International Philosophical School "Science, Civilisations, Values", BAN, Varna, 1994, 335 р. 4. Философският образ на кръстопътния човек в българската култура - рационалност, духовност, религиозност, Рива, С., 1996, 220 с. 5. Хуманизъм. Култура. Религия, Изд. ЛИК, С., 1997, 232 с. 6. Трансцендентален схематизъм, Рубрика в сп. „Философия”, 1996/5-6, с.32-72. 7. Кант и Кантовата традиция в България, Изд. ЛИК, София 2001, 458 с. 8. Кант и метафизиката, УИ “Неофит Рилски”, Благоевград, 2003, 212 с. 9. Philosophy between Old and New Values, IPhR-BAS, 2003, Sofia, 446 p. 10. Кант и диалогът на традициите, УИ “Неофит Рилски”, Благоевград, 2004, 404 с. 11. Онтологията през двадесети век, Изд. Faber, Велико Търново, 2007, 450 с. 12. Трансцендентални езици на метафизиката, УИ “Неофит Рилски”, Благоевград, 2009, 535 с. 13. Модели на философското мислене, - в: поредицата „Философски опити”, Т.7, УИ “Неофит Рилски”, Благоевград, 2010, 263 с. 14. Бездната Хайдегер, УИ “Неофит Рилски”, Благоевград, 2011, 409 с.
Местоположение: София, Благоевград,България Дата на издаване: 1990-01
Тип: Книга
Заглавие: Над 80 научни студии и статии и студии
Местоположение: България Дата на издаване: 1981
Тип: Статия
Описание: Студии и статии по метафизика, гносеология, онтология, история на философията и др. философски области

Рецензии
Заглавие: Рецензии на докторати, хабилитации (професури и доцентури), монографии, теоретични сборници и др.
Тип: Други
Местоположение: София,България Дата: 1990
Описание: Повече от 50 рецензии на докторати и хабилитации; повече от 40 рецензии на дипломни работи на студенти по философия в ЮЗУ; множество рецензии на монографии и теоретични сборници по философия и др. дисциплини

Версия за печат

©2002 Югозападен университет "Неофит Рилски"