Автобиография
проф. д-р Ангелина Филипова Манова
Ангелина Филипова Манова започва работа в ЮЗУ "Неофит Рилски" (тогава СУ "Кл.Охридски" - филиал Благоевград) през 1978 г. като асистент по Методика на обучението по математика в началните класове в катедра "Педагогика" към Педагогическия факултет. Научните й интереси са в областта на методиката на обучението по математика (исторически и съвременни аспекти) и вузовска дидактика. Изследва проблеми насочени към усъвършенстване на учебното съдържание по математика в началните класове, на методическата система за обучение на ученици в решаване на текстови задачи, на формите на организация на учебната дейност на учащите се. В обсега на научните й интереси влизат и проблемите, свързани с контрола и оценката на средното образование, с модернизиране на обучението на студентите. Има повече от 50 публикации с теоретичен и практико-приложен характер. Под нейно ръководство са разработени и защитени една докторска дисертация и значителен брой дипломни работи от бакалаври, магистри и специализанти. От 1991 до 1993 г. е зам.-декан, а от 1993 до 1996 г. - декан на Факултета по педагогика. През периода 1996-1999 г. е зам.-ректор по акредитацията. Член на Факултетния съвет на Факултета по педагогика е от 1989 г., на Медико-педагогическия факултет - от 1991 до 1999 г., а на Филологическия факултет - от 1996 до 2001 г. Член е на Научния съвет по педагогика от неговото създаване. Взема активно участие в разработването на учебната документация за специалностите "Начална училищна педагогика", "Предучилищна и начална училищна педагогика", "Педагогика". Участва в комисии към МОН за разработване на Държавни стандарти за учебното съдържание и на учебни програми по математика за началните класове и на държавни стандарти (държавни образователни изисквания) за специалностите "Начална училищна педагогика и чужд език" и "Предучилищна и начална училищна педагогика". Експерт е към НАОА гр.София.

Академична информация

Факултет Факултет по педагогика
Катедра Предучилищна и начална училищна педагогика
Служебен адрес
Улица (No, вх., ет., ап.)ул."Иван Михайлов" N 66
ГрадБлагоевград
Организация/ИнституцияЮЗУ "Неофит Рилски"
Пощенски код2700
ДържаваБългария
Научни степени
Тема на дисертация Усъвършенстване на системата за обучение на учениците от началните класове в решаване на съставни текстови задачи
Научна степен доктор по педагогика
Град София
Държава България
Научен ръководител
Рецензенти проф.дпн Александър Маджаров и проф.дмн Кирил Чимев
Дата на защита 1986

Научни звания
Научно звание асистент
Град
Държава България
Научен ръководител
Рецензенти
Дата на назначаване 1978-10-10

Научно звание старши асистент
Град
Държава България
Научен ръководител
Рецензенти
Дата на назначаване 1981-12-25

Научно звание главен асистент
Град
Държава България
Научен ръководител
Рецензенти
Дата на назначаване 1988-07-01

Научно звание доцент
Град София
Държава България
Научен ръководител
Рецензенти проф.кпн Александър Маджаров и проф.дмн Кирил Чимев
Дата на назначаване 1992-02-25

Научно звание професор
Град
Държава България
Научен ръководител
Рецензенти
Дата на назначаване 2014-10-27


Образование

Учебно заведение ПУ "Паисий Хилендарски"
Местоположение: гр.Пловдив,България от: 1970-09
Специалност: I-ва специалност "Математика"; II-ра специалност "Физика" до: 1974-07

Специализации

Институция: ЛГПИ имени Герцена
Тема: Усъвършенстване на методиката за обучение в решаване на текстови задачи от: 1983-03-25
Местоположение: гр.Ленинград,Русия до: 1983-05-25

Професионален опит и реализация

Компания/институция ЮЗУ
Длъжност: Директор на Център за продължаващо обучение от: 2008-01
Местоположение: Благоевград,България до: 2014-12-01

Компания/институция ЮЗУ "НV Рилски"
Длъжност: Заместник-ректор по акредитацията от: 1996-01
Местоположение: Благоевград,България до: 1999-01

Компания/институция ЮЗУ "Н. Рилски"
Длъжност: Декан на Факултет по педагогика от: 1993-01
Местоположение: Благоевград,България до: 1996-01

Компания/институция ЮЭУ "Н.Рилски"
Длъжност: Заместник-декан на Факултет по педагогика от: 1991-01
Местоположение: Благоевград,България до: 1993-01

Компания/институция ЮЗУ "Неофит Рилски"
Длъжност: преподавател от: 1978-10-10
Местоположение: гр.Благоевград,България до: понастоящем

Компания/институция ОСМТ
Длъжност: завеждащ отдел "Математика" от: 1977-01
Местоположение: гр.Благоевград,България до: 1978-01

Компания/институция ОНС
Длъжност: инспектор "Начално образование" от: 1975-01
Местоположение: гр.Благоевград,България до: 1977-01

Компания/институция Педагогическа гимназия
Длъжност: учител по математика от: 1974-01
Местоположение: гр.Симитли,България до: 1975-01

Четени лекционни курсове

Курс по: Интерактивните методи в обучението по математика
Учебно заведение: ЮЗУ"Н.Рилски" от: 2010-01
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Описание: За специалностте "Предучилищна и начална училищна педагогика" и "Начана училищна педагогика и чужд език"

Курс по: Методика и организация на контролната дейност в образованието
Учебно заведение: ЮЗУ от: 2008-01
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Описание: Магистърска програма "Музикално възпитание и образование"

Курс по: Текстовите задачи в началното обучение по математика
Учебно заведение: ЮЗУ"Н.Рилски" от: 2005-01
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Описание: За специалностите "Предучилищна и начална педагогика" и "Начална педагогика и чужд език"

Курс по: Теоретични основи на обучението по математика
Учебно заведение: ЮЗУ"Н.Рилски" от: 2005-01
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Описание: За специалностите "Предучилищна и начална училищна педагогика" и "Начална училищна педагогика и чужд език"

Курс по: История на математическото образование в България
Учебно заведение: ЮЗУ"Н.Рилски" от: 2005-01
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Описание: За спецалностите "Предучилищна и начална училищна педагогика" и "Начална училищна педагогика и чужд език"

Курс по: Психолого-педагогически проблеми на обучението по математика
Учебно заведение: ЮЗУ"Н.Рилски" от: 2002-01
Местоположение: Благоевград,България до: 2003-01
Описание: спец."Математика"

Курс по: Контрол и оценка на образованието
Учебно заведение: ЮЗУ"Н.Рилски" от: 2000-01
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Описание: магистърска програма"Управление на образованието"

Курс по: Методика на обучението по математика в началните класове
Учебно заведение: ЮЗУ"Н.Рилски" от: 1999-01
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Описание: спец."Предучилищна и начална училищна педагогика"

Курс по: Методика на обучението по математика за деца с психофизически отклонения
Учебно заведение: ЮЗУ"Н.Рилски" от: 1998-01
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Описание: спец."Социална педагогика"

Курс по: Методика на обучението по математика в I-VIII клас
Учебно заведение: ЮЗУ"Н.Рилски" от: 1997-01
Местоположение: Благоевград,България до: понастоящем
Описание: спец."Педагогика"

Курс по: Методика на обучението по математика в началните класове
Учебно заведение: БСУ от: 1996-01
Местоположение: Бургас,България до: 1998-01
Описание: спец. НУП и ПНУП

Курс по: Математика
Учебно заведение: БСУ от: 1996-01
Местоположение: Бургас,България до: 1998-01
Описание: спец.НУП и ПНУП

Курс по: Методика на обучението по математика в началните класове
Учебно заведение: ЮЗУ"Н.Рилски" от: 1993-01
Местоположение: Благоевград,България до: 1999-01
Описание: спец."Логопедия"

Курс по: Методика на обучението по математика в помощното училище
Учебно заведение: ЮЗУ"Н.Рилски" от: 1990-01
Местоположение: Благоевград,България до: 1999-01
Описание: спец."Специална педагогика"

Курс по: Методика на обучението по математика в началните класове
Учебно заведение: ЮЗУ"Н.Рилски" от: 1986-01
Местоположение: Благоевград,България до: 1999-01
Описание: спец."Начална училищна педагогика"

Водени упражнения

Упражнение по: Методика на обучението по математика в началните класове
Учебно заведение: ЮЗУ"Н.Рилски" от: 1999-01
Местоположение: Благоевград",България до: понастоящем
Описание: спец."Предучилищна и начална училищна педагогика"

Упражнение по: Математика
Учебно заведение: БСУ от: 1996-01
Местоположение: Бургас,България до: 1998-01
Описание: спец.НУП и ПНУП

Упражнение по: Методика на обучението по математика в началните класове
Учебно заведение: ЮЗУ"Н.Рилски" от: 1993-01
Местоположение: Благоевград,България до: 1999-01
Описание: спец."Логопедия"

Упражнение по: Методика на обучението по математика в помощното училище
Учебно заведение: ЮЗУ"Н.Рилски" от: 1990-01
Местоположение: Благоевград,България до: 1999-01
Описание: спец."Специална педагогика"

Упражнение по: Методика на обучението по математика в началните класове
Учебно заведение: ЮЗУ"Н.Рилски" от: 1978-01
Местоположение: Благоевград,България до: 1999-01
Описание: спец."Начална училищна педагогика"

Участия в конференции

Име на конференцията: Науката, образованието и изкуството през 21. век
Тип на участието: Доклад от: 2012-01
Местоположение: Благоевград,България до: 2012-01
Тема на доклада: Профсионално-педагогическата квалификация - адекватност с актуалните потребности на учителите /в съавторство с М. Сотирова/

Име на конференцията: Интерактивните методи в съвременното образование
Тип на участието: Доклад от: 2010-04-23
Местоположение: България до: 2010-04-24
Тема на доклада: Приложение на интерактивните методи в обучението по математика

Име на конференцията: Педагогическата наука:перспективи и обновление
Тип на участието: Доклад от: 2004-12-16
Местоположение: Благоевград,България до: 2004-12-16
Тема на доклада: За учебното съдържание по математика в началните класове и тенденции при определяне на неговия обем и наредба

Име на конференцията: Образованието на Балканите - традиции и перспективи
Тип на участието: Доклад от: 2002-11-02
Местоположение: гр.Благоевград,България до: 2002-11-03
Тема на доклада: Роля на междупредметните връзки за овладяване на учебни умения в I клас /в съавторство с Н. Чимева/

Име на конференцията: Университетът през третото хилядолетие
Тип на участието: Доклад от: 2001-01
Местоположение: гр.Бургас,България до: 2001-01
Тема на доклада: Някои аспекти на проблема за етнокултурното образование в началното училище (в съавторство с доц.д-р Н.Чимева)

Име на конференцията: Научна конференция посветена на просветното дело на Стефан Басаричек
Тип на участието: Доклад от: 1998-11-27
Местоположение: гр.Лекеник,Хърватско до: 1998-11-28
Тема на доклада: Методическите възгледи на Ст.Басаричек и тяхното влияние върху развитието на методикета на обучение по аритметика в България

Име на конференцията: Пролетна академична сесия
Тип на участието: Доклад от: 1996-01
Местоположение: гр.Патра,Гърция до: 1996-01
Тема на доклада: Вариант за коопериране на подготовката на учителски кадри в колеж и университет (в съавторство с гл.ас. д-р Д.Тодорина)

Име на конференцията: Юбилейна конференция
Тип на участието: Доклад от: 1988-01
Местоположение: гр.Велико Търново,България до: 1988-01
Тема на доклада: За функциите на текстовите задачи в началното обучение по математика

Име на конференцията: Формиране и развитие на специалисти с висше образование
Тип на участието: Доклад от: 1987-01
Местоположение: гр.Пловдив,България до: 1987-01
Тема на доклада: Практическото обучение на студентите по Методика на обучението по математика в началните класове и пътища за неговото усъвършенстване

Име на конференцията: Социално-педагогически и психологически проблеми на практическата подготовка на студентите
Тип на участието: Доклад от: 1987-01
Местоположение: гр.Толбухин,България до: 1987-01
Тема на доклада: Социално-педагогически и психологически проблеми на педагогическата подготовка на студентите

Име на конференцията: Идеологизация на учебния процес във ВУЗ
Тип на участието: Доклад от: 1985-01
Местоположение: гр.Благоевград,България до: 1985-01
Тема на доклада: Ролята на формализацията за изграждане на научен мироглед у студентите

Име на конференцията: Професионално изграждане на студентите при тристепенната структура на обучението във ВУЗ
Тип на участието: Доклад от: 1985-01
Местоположение: гр.Пловдив,България до: 1985-01
Тема на доклада: За някои въпроси на практическото обучение на студентите

Име на конференцията: Формиране и развитие на способностите у децата от предучилищна и начална училищна възраст
Тип на участието: Доклад от: 1984-01
Местоположение: гр.Благоевград,България до: 1984-01
Тема на доклада: Изучаване на математическите способности на децата от началната училищна възраст

Име на конференцията: Проблеми на развитието на подрастващите
Тип на участието: Доклад от: 1983-01
Местоположение: гр.Благоевград,България до: 1983-01
Тема на доклада: Ршаването на косвени задачи с помощта на схематичната нагледност - средство за формиране на някои съставки на математическите способности у учениците от началния курс

Участия в проекти

Проект: Повишаване на професионалните компетенции на преподавателите от ЮЗУ "Н.Рилски" - инвестиция за бъдещето" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Участвал като: член на екипа от: 2013-04-23
Местоположение: Благоевград,Българиячлен на екипа до: 2014-12-23
Финансираща организация: съсфинансиране от Европейския социален фонд

Проект: "Актуализиранена учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на труда" по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", № Д01 - 3913
Участвал като: отговорник за магистърска програма "Начална училищна педагогика" от: 2013-04-09
Местоположение: Благоевград,България до: 2014-04-09

Проект: "Подобряване на качеството на общото образование", "За по-качествено образование"
Участвал като: от: 2012-01
Местоположение: София -МОН,България до: 2012-01
Финансираща организация: Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС

Проект: "Нов шанс за успех"-BG051P0001/4.3-01 "Ограмотяване на възрастни"
Участвал като: автор на учебник за обучение на възрастни от: 2011-01
Местоположение: София, МОМН,България до: 2011-01
Финансираща организация: Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС

Проект: "Интерактивен модел на профсионално-педагогическа квалификация и продължаващо обучение /№SRP - A2/
Участвал като: координатор от: 2010-01
Местоположение: Благоевград,България до: 2010-01

Участие в академични, научни и образователни организации

Организация: Научен съвет на Факултета по педагогика
Местоположение: Благоевград,България от: 2000-12-12
Участвал като: член до: понастоящем

Организация: Факултетен съвет на филологическия факултет
Местоположение: Благоенград,България от: 1996-01
Участвал като: член до: 2001-01

Организация: Академичен съвет на ЮЗУ"Н.Рилски"
Местоположение: Благоевград,България от: 1993-01
Участвал като: член до: 1999-01

Организация: Факултетен съвет на Медико-педагогическия факултет
Местоположение: Благоевград,България от: 1991-01
Участвал като: член до: 1999-01

Организация: Факултетен съвет на Факултета по педагогика
Местоположение: Благоевград,България от: 1989-01
Участвал като: член до: понастоящем

Научен ръководител на

Научен р-л на: Снежана Николова Даскалова(Докторант)
Университет: ЮЗУ"Н.Рилски"
Местоположение: гр.Благоевград,България Дата на защита: 2000-10-05
Тема: Формиране на самоконтрол и самооценка чрез обучението по математика в началните класове

Публикации

Заглавие: Методика на обучението по математика в началните класове
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2014-07
Тип: Книга

Заглавие: Сборник с текстови задачи по математика за втори клас
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2013-01
Тип: Учебно пособие
Описание: В съавторство с Ю. Гарчева изд."Просвета"

Заглавие: Професионално-педагогическата квалификация - адекватност с актуалните потребности на учителите
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2012-01
Тип: Статия
Описание: Годишник, том 6 част I Съюз на учените - Благоевград /в съавторство с М. Сотирова/

Заглавие: Интерактивните методи на обучение при овладяване на математическите знания в началните класове
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2011-05
Тип: Статия
Описание: Списание "Педагогика",кн.5

Заглавие: Методика на обучението в решаване на текстови задачи
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2011-01
Тип: Монография
Описание: изд."Просвета"

Заглавие: Методика на обучението по математика в началните класове
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2011-01
Тип: Книга
Описание: В съавторство с Д.Димитров

Заглавие: Сборник с текстови задачи по математика за първи клас
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2011-01
Тип: Учебно пособие
Описание: В съавторство с Ю.Гарчева, изд."Просвета"

Заглавие: Тестове по математика за 4. клас
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2010-01
Тип: Учебно пособие
Описание: В съавторство изд."Просвета"

Заглавие: Приложение на интерактивните методи в обучението по математика
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2010-01
Тип: Статия
Описание: В сборник:Интерактивните методи в съвременното образование

Заглавие: Съвременни аспекти и проблеми при взаимодействието образователна институция - семейство
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2009-01
Тип: Статия
Описание: Сб. Възпитателни взаимодействия между семейството и училището (в съавторство с Н. Чимева)

Заглавие: Индивидуализация на учебната дейност при овладяване на математическите знания в началните класове
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2007-01
Тип: Статия
Описание: Сб. Индивидуализация на учебната дейност

Заглавие: Тетрадка за самостоятелна работа по математика за 6. клас
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2007-01
Тип: Други
Описание: в съавторство с Л. Чилингирова и Д. Маринкева изд."Просвета"

Заглавие: Тестови задачи по математика за национална проверка в 4. клас
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2007-01
Тип: Други
Описание: изд. "Просвета", в съавторство

Заглавие: Форми и техники за усвояване на математически знания от деца със специални образователни потребности
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2006-01
Тип: Статия
Описание: Сб. Особености в методиката на обучение при деца със специални образователни потребности (в съавторство с Я. Стоименова)

Заглавие: Ръководство за семинарни и практически упражнения по методика на обучението по математика в 1.-4. клас
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2006-01
Тип: Учебно пособие
Описание: в съавторство с Д. Димитров

Заглавие: Сборник по математика за 5. клас
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2006-01
Тип: Други
Описание: в съавторство с Л. Чилингирова изд."Просвета"

Заглавие: Математика. Учебник за 4. клас
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2005-01
Тип: Други
Описание: в съавторство с Р. Рангелова и Ю. Гарчева изд."Просвета"

Заглавие: Математика за ЗИП. 4. клас
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2005-01
Тип: Други
Описание: в съавторство с Р. Рангелова и Ю. Гарчева изд."Просвета"

Заглавие: Книга за учителя на 4. клас
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2005-01
Тип: Други
Описание: в съавторство с Р. Рангелова и Ю. Гарчева

Заглавие: Учебна тетрадка по математика за 4. клас №1
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2005-01
Тип: Други
Описание: в съавторство с Р. Рангелова и Ю. Гарчева

Заглавие: Учебна тетрадка по математика за 4. клас №2
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2005-01
Тип: Други
Описание: в съавторство с Р. Рангелова и Ю. Гарчева

Заглавие: Учебна тетрадка по математика за 4. клас №3
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2005-01
Тип: Други
Описание: в съавторство с Р. Рангелова и Ю. Гарчева

Заглавие: Сборник по математика за 4. клас
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2005-01
Тип: Други
Описание: в съавторство с Л. Чилингирова изд."Просвета"

Заглавие: Математика. Учебник за 3. клас
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2004-01
Тип: Други
Описание: в съавторство с Р. Рангелова и Ю. Гарчева изд."Просвета"

Заглавие: Математика за ЗИП. 3. клас
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2004-01
Тип: Други
Описание: в съавторство с Р. Рангелова и Ю. Гарчева изд."Просвета"

Заглавие: Книга за учителя на 3. клас
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2004-01
Тип: Други
Описание: в съавторство с Р. Рангелова и Ю. Гарчева

Заглавие: Учебна тетрадка по математика за 3. клас №1
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2004-01
Тип: Други
Описание: в съавторство с Р. Рангелова и Ю. Гарчева

Заглавие: Учебна тетрадка по математика за 3. клас №2
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2004-01
Тип: Други
Описание: в съавторство с Р. Рангелова и Ю. Гарчева

Заглавие: Учебна тетрадка по математика за 3. клас №3
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2004-01
Тип: Други
Описание: в съавторство с Р. Рангелова и Ю. Гарчева

Заглавие: Сборник по математика за 3. клас
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2004-01
Тип: Други
Описание: в съавторство с Л. Чилингирова изд."Просвета"

Заглавие: Какво и колко знам и мога в края на 1. клас
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2004-01
Тип: Други
Описание: изд."Просвета", в съавторство

Заглавие: Математика за ЗИП - 1.клас
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2003-01
Тип: Други
Описание: Изд-во "Просвета", в съавторство с Р.Рангелова

Заглавие: Математика. Учебник за 2. клас
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2003-01
Тип: Учебно пособие
Описание: в съавторство с Р. Рангелова и Ю. Гарчева изд."Просвета"

Заглавие: Математика за ЗИП 2 клас
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2003-01
Тип: Учебно пособие
Описание: в съавторство с Ю. Гарчева Р. Рангелова изд. "Просвета"

Заглавие: Книга за учителя по математика за 2.клас
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2003-01
Тип: Учебно пособие
Описание: в съавторство с Р. Рангелова и Ю. Гарчева

Заглавие: Учебна тетрадка по математика за 2. клас №1
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2003-01
Тип: Учебно пособие
Описание: в съавторство с Р. Рангелова и Ю. Гарчева

Заглавие: Учебна тетрадка по математика за 2. клас №2
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2003-01
Тип: Учебно пособие
Описание: в съавторство с Р. Рангелов и Ю. Гарчева

Заглавие: Учебна тетрадка по математика за 2 клас №3
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2003-01
Тип: Учебно пособие
Описание: в съавторство с Р. Рангелова и Ю. Гарчева

Заглавие: Развитие на познавателните качества на учениците в обучението по математика
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2003-01
Тип: Статия
Описание: Сб. Съвременни проблеми на обучението в началните класове (том ІV)

Заглавие: Похватът сравнение - условие за осъществяване на междупредметни връзки в обучението по български език и математика
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2003-01
Тип: Статия
Описание: Сб. Съвременни предизвикателства към началната училищна педагогика (в съавторство с Н. Чимева)

Заглавие: Сборник по математика за 2. клас
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2003-01
Тип: Други
Описание: в съавторство с Л. Чилингирова изд."Просвета"

Заглавие: Формиране на математически понятия
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2002-01
Тип: Монография

Заглавие: Математика. Учебник по математика за 1.клас
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2002-01
Тип: Други
Описание: Изд-во "Просвета", в съавторство с Р.Рангелова

Заглавие: Книга за учителя на I клас
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2002-01
Тип: Други
Описание: Изд-во "Просвета", в съавторство с Р.Рангелова

Заглавие: Учебна тетрадка по математика за 1.клас №1
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2002-01
Тип: Други
Описание: Изд-во "Просвета", в съавторство с Р.Рангелова и В.Ванева

Заглавие: Сборник по математика за 1.клас
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2002-01
Тип: Други
Описание: Изд-во "Просвета", II преработено издание, в съавторство с Л.Чилингирова

Заглавие: Учебна тетрадка по математика за 1. клас №2
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2002-01
Тип: Други
Описание: в съавторство с Р. Рангелова и В. Ванева

Заглавие: Учебна тетрадка по математика за 1. клас №3
Местоположение: София,България Дата на издаване: 2002-01
Тип: Други
Описание: в съавторство с Р. Рангелова и В. Ванева

Заглавие: Съвременни проблеми на обучението в началните класове. Том II
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2001-01
Тип: Учебно пособие
Описание: колектив

Заглавие: Методически иновации в обучението по математика в началното училище. Том I
Местоположение: Бургас,България Дата на издаване: 2001-01
Тип: Учебно пособие
Описание: колектив

Заглавие: Някои аспекти на проблема за етнокултурното образование в началното училище
Местоположение: Бургас,България Дата на издаване: 2001-01
Тип: Статия
Описание: В сб. "Университетът през третото хилядолетие", т. III /в съавторство с Н.Чимева/

Заглавие: Ролята на междупредметните връзки за овладяване научебни умения в първи клас
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2001-01
Тип: Статия
Описание: В сб."образованието на Балканите - традиции и перспективи" /в съавторство с Н.Чимева/

Заглавие: Методика на обучението по математика за началните класове. Част II
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2000-01
Тип: Учебно пособие
Описание: в съавторство с доц.д-р Д.Г.Димитров

Заглавие: Съвременни проблеми на обучението в началните класове. Том I
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 2000-01
Тип: Учебно пособие
Описание: колектив

Заглавие: Сборник задачи по математика за 1.клас
Местоположение: София,България Дата на издаване: 1999-01
Тип: Други
Описание: Изд-во "Просвета", в съавторство с Л.Чилингирова

Заглавие: Методика на обучението по математика в началните класове. Част I
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 1998-01
Тип: Учебно пособие
Описание: колектив, под ред.на проф.дпн Ал.Маджаров

Заглавие: Сборник задачи по математика за 1.клас
Местоположение: София,България Дата на издаване: 1998-01
Тип: Други
Описание: Изд-во "Просвета", в съавторство с Л.Чилингирова

Заглавие: Сборник задачи по математика за 6.клас
Местоположение: София,България Дата на издаване: 1997-01
Тип: Други
Описание: Изд-во "Просвета", в съавторство с Л.Чилингирова

Заглавие: Сборник задачи по математика за 5.клас
Местоположение: София,България Дата на издаване: 1996-01
Тип: Други
Описание: Изд-во "Просвета", в съавторство с Л.Чилингирова

Заглавие: Математика. Учебник за 6.клас на помощното училище
Местоположение: София,България Дата на издаване: 1996-01
Тип: Други
Описание: Изд-во "Просвета", в съавторство с Д.Николова

Заглавие: Сборник задачи по математика за 4.клас
Местоположение: София,България Дата на издаване: 1995-01
Тип: Други
Описание: Изд-во "Просвета", в съавторство с Л.Чилингирова

Заглавие: Общи форми на обучение в началните класове
Местоположение: София,България Дата на издаване: 1994-01
Тип: Учебно пособие
Описание: колектив, под ред.на доц.д-р Анг.Манова

Заглавие: Сборник задачи по математика за 3.клас
Местоположение: София,България Дата на издаване: 1994-01
Тип: Други
Описание: Изд-во "Просвета", в съавторство с Л.Чилингирова

Заглавие: Приемы, способствующие развитию умственной активности младших школьников при обучении математика
Местоположение: Москва,Русия Дата на издаване: 1993-01
Тип: Статия
Описание: В сб."Формирование социальной активности младших школьников" (под ред.А.Дмитриева и А.Попова)

Заглавие: Хуманизация на учебно-възпитателния процес в началното училище
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 1992-01
Тип: Учебно пособие
Описание: колектив, под ред.на проф.П.Петров

Заглавие: Методическа система за обучение на учениците в решаване на съставни текстови задачи
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 1990-01
Тип: Статия
Описание: Годишник на ВПИ

Заглавие: Сборник от модели за интензифициране на обучението по математика в началните класове
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 1990-01
Тип: Учебно пособие
Описание: колектив, под ред.на проф.дпн Ал.Маджаров

Заглавие: Методика на обучението по математика в началните класове на помощното училище
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 1990-01
Тип: Учебно пособие
Описание: колектив, под ред.на проф.дпн Ал.Маджаров

Заглавие: Текстовите задачи в началното обучение по математика
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 1989-01
Тип: Монография

Заглавие: За подбора и наредбата на текстовите задачи в учебниците за I-III клас
Местоположение: България Дата на издаване: 1989-01
Тип: Статия
Описание: Сп."Начално образование" N 5

Заглавие: Методика на обучението по математика в началните класове
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 1989-01
Тип: Учебно пособие
Описание: колектив, под ред.на проф.дпн Ал.Маджаров

Заглавие: Игри и игрови упражнения по математика (I-III клас)
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 1989-01
Тип: Учебно пособие
Описание: колектив, под ред.на доц.д-р А.Манова

Заглавие: Изграждане на умения за решаване на съставни текстови задачи у учениците от началните класове
Местоположение: България Дата на издаване: 1987-01
Тип: Статия
Описание: Сп."Начално образование" N 1

Заглавие: Ръководство за семинарни и практически занятия по методика на обучението по математика в началните класове
Местоположение: Благоевгра,България Дата на издаване: 1987-01
Тип: Учебно пособие
Описание: колектив, под ред.на проф.дпн Ал.Маджаров

Заглавие: Указание за провеждане на педагогическа практика
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 1987-01
Тип: Учебно пособие
Описание: колектив

Заглавие: Усъвършенствуване на методиката за решаване на съставни текстови задачи
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 1987-01
Тип: Учебно пособие

Заглавие: Формиране на общ подход в решаване на обикновени текстови задачи чрез знаково моделиране
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 1985-01
Тип: Статия
Описание: В сб."Разбирането в учебни условия"

Заглавие: Методика на обучението по математика за началните класове
Местоположение: България Дата на издаване: 1985-01
Тип: Статия
Описание: Сп."Начално образование" N 6

Заглавие: Христоматия по методика на обучението по математика за началните класова
Местоположение: Благоевград,България Дата на издаване: 1985-01
Тип: Учебно пособие
Описание: колектив, под ред.на проф.дпн Ал.Маджаров

Заглавие: Форми на самостоятелна работа при обучението в решаване на текстови задачи
Местоположение: България Дата на издаване: 1984-01
Тип: Статия
Описание: Сп."Начално образование, N 10

Заглавие: Ролята на схематичната нагледност за решаване на косвени задачи
Местоположение: България Дата на издаване: 1983-01
Тип: Статия
Описание: Сп."Начално образование" N 12

Заглавие: Занимателните игри и задачи в обучението по математика
Местоположение: България Дата на издаване: 1981-01
Тип: Статия
Описание: Сп."Начално образование" N 6

Заглавие: За грешките при някои понятия и термини в уроците по математика
Местоположение: България Дата на издаване: 1980-01
Тип: Статия
Описание: Сп."Начално образование" N 10

Рецензии

Заглавие: Развитие на алгоритмичните умения на учениците от втори клас чрез информационни технологии
Тип: Други
Местоположение: България Дата: 2015-06-01
Описание: Дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор" на Мая Станкева Касева

Заглавие: Андрагогичен модел за формиране на елементарни математически компетентности при възрастни по учебен план за начален етап на СОУ
Тип: Други
Местоположение: Пловдив,България Дата: 2013-06-10
Описание: Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор", разработен от гл.ас. Димитрина П. Капитанова

Заглавие: Индивидуална помощ по математика на деца със социалнопедагогически проблеми /методическо ръководство/
Тип: Учебно пособие
Местоположение: Благоевград,България Дата: 2012-01

Заглавие: Индивидуална помощ по математика на деца със социалнопедагогически проблеми
Тип: Книга
Местоположение: Благоевград,България Дата: 2010-01

Заглавие: Организация на творческата дейност на учениците в началните класове
Тип: Книга
Местоположение: Благоевград,България Дата: 2005-01

Заглавие: Приемственост в обучението поматематика в началните класове.Състояние и динамика
Тип: Монография
Местоположение: Благоевград,България Дата: 2003-01

Заглавие: Развитие на математическите способности у учениците в начална училищна възраст чрез решаване на творчески задачи
Тип: Други
Местоположение: Благоевград,България Дата: 2002-04-25
Описание: Дисертация за "доктор по педагогика" на гл.ас.Янка Стоименова

Заглавие: Доклад пред ВАК за доцент по Методика на обучението по математика (съвременен училищен курс по алгебра)
Тип: Други
Местоположение: София,България Дата: 2002-04-19
Описание: на гл.ас.д-р Виолета М.Маринова - шифър 05.07.03 (ВТУ)

Заглавие: Функционалният подход в обучението по математика и възможностите за реализацията му в 8.клас
Тип: Други
Местоположение: София,България Дата: 2002-01-24
Описание: Доклад пред ВАК за "доктор по педагогика" на гл.ас.Галя М.Кожухарова - шифър 05.07.03 (ТУ - Ст.Загора)

Заглавие: Доклад пред ВАК за доцент по Методика на обучението по математика в средния училищен курс по математика
Тип: Други
Местоположение: София,България Дата: 2001-11-26
Описание: на гл.ас.д-р Йордан Н.Иванов - шифър 05.07.03 (ШУ)

Заглавие: Как се прави педагогическо изследване
Тип: Книга
Местоположение: Благоевград,България Дата: 2001-01
Описание: автори Н.Чимева и Тр.Попкочев

Заглавие: Проблемността в обучението по математика в I-IV клас
Тип: Други
Местоположение: София,България Дата: 1999-10-01
Описание: Доклад пред ВАК за "доктор на педагогическите науки" на доц.д-р Бойка В.Иванова (ТУ - Ст.Загора)

Заглавие: Доклад пред ВАК за доцент по МФЕМП
Тип: Други
Местоположение: София,България Дата: 1998-06-12
Описание: на гл.ас.д-р Анастасия Пашова - шифър 05.07.03 (ЮЗУ - Благоевград)

Заглавие: Методика на формиране на елементарни математически представи
Тип: Други
Местоположение: Благоевград,България Дата: 1998-01-10
Описание: Хабилитационен труд за доцент на гл.ас.д-р Анастасия Илиева

Заглавие: Грешките на учениците при аритметичните действия - 1-3 клас
Тип: Книга
Местоположение: Стара Загора,България Дата: 1998-01
Описание: автор Б.Василева

Заглавие: Ориентиране във времето. Психолого-диагностични аспекти
Тип: Книга
Местоположение: Благоевград,България Дата: 1997-01
Описание: автор А.Илиева-Пашова

Заглавие: Обучение и развитие по математика в началните класове
Тип: Книга
Местоположение: Благоевград,България Дата: 1997-01
Описание: автор Д.Димитров

Заглавие: Обучението по математика в I клас за развитие мисленето на учениците
Тип: Други
Местоположение: Благоевград,България Дата: 1996-11-21
Описание: Дисертация за "доктор по педагогика" на гл.ас.Димитър Димитров

Заглавие: Обучението по математика в I клас за развитие мисленето на учениците
Тип: Други
Местоположение: София,България Дата: 1996-11-21
Описание: Доклад пред ВАК за "доктор по педагогика" на гл.ас.Димитър Г.Димитров - шифър 05.07.03 (ЮЗУ - Благоевград)

Заглавие: Методи на възпитание и обучение в началните класове
Тип: Книга
Местоположение: Благоевград,България Дата: 1995-01
Описание: Автори А.Антонова и Тр.Попкочев

Заглавие: Методика на обучението по формиране на елементарни математически представи
Тип: Книга
Местоположение: Благоевград,България Дата: 1995-01
Описание: автори А.Илиева и И.Дерижан

Заглавие: Математическата подготовка на децата за училище
Тип: Книга
Местоположение: Благоевград,България Дата: 1994-01
Описание: автор Д.Димитров

Заглавие: Усвояване на количествените отношения от 3-6 годишните деца
Тип: Други
Местоположение: Благоевград,България Дата: 1993-01
Описание: Дисертация за "доктор по педагогика" на гл.ас.Анастасия Илиева

Заглавие: Българско възрожденско училище
Тип: Книга
Местоположение: Благоевград,България Дата: 1992-01
Описание: автор Ал.Маджаров